Η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, (Αγιος Νεκταριος)

 

 Χρειάζεται νηστεία πρὸ τῆς Θείας Κοινωνίας;

Ἐπειδὴ σήμερον ὑπάρχουν πολλοί, οἵτινες ἀναφανδὸν κηρύττουσιν ὅτι δὲν χρειάζεται νηστεία πρὸ τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ ὅτι ὁσάκις ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκεται ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ ἀπαραιτήτως πρέπει νὰ μεταλαμβάνῃ, νομίζομεν ὅτι ἡ πρᾶξις τῆς 21 Δεκεμβρίου 1878  τῆς Ἐκκλησίας εἶναι λίαν ἐπίκαιρος.

 Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατεδίκασε τάς Αἱρετικάς Δοξασίας τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη περὶ τοῦ Τρισυνθέτου καὶ περὶ τῆς καθημερινῆς καὶ ἄνευ νηστείας μετοχῆς εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Μεταλήψεως, καί ἐξέδωκεν Ἀπόφασιν μέ τὴν ὑπὸ ἡμερομηνίαν 21 Δεκεμβρίου 1878 Πρᾶξιν Αὐτῆς (pdf).

 Ἄς ἔχει δὲ ὑπ᾽ ὄψιν ὁ ἀναγνώστης, ὅτι ἡ Ἀπόφασις αὕτη δὲν υἱοθετήθη μόνον ἀπό ὁλόκληρον τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, εἰς ἣν ἐκοινοποιήθη ἡ ἔντυπος ἐκδοθεῖσα Ἱεροσφράγιστος Ἀπόφασις αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἔτυχεν καθολικῆς ἀποδοχῆς ἀπὸ τὴν καθ᾽ ὅλου Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Οὐδεμία Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἐπέκρινεν αὐτήν, ἀλλὰ τὴν ἐδέχθησαν ἅπασαι.