«Ἡ Ἁγία τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ἐστίν ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ἐπί τῆς γῆς, ἡ ἀπό ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ». (Άγιος Νεκτάριος)

«Παντός εἰκονιζομένου οὐχί ἡ φύσις ἀλλά ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται».  (Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης)

«Ἡ Ἁγία τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ἐστίν ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ἐπί τῆς γῆς, ἡ ἀπό ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ».

(Άγιος Νεκτάριος)


«Παντός εἰκονιζομένου οὐχί ἡ φύσις ἀλλά ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται». 

(Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης)

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Η ανανεωμένη μας ιστοσελίδα βρίσκεται ακόμη σε κατασκευαστικό στάδιο.
Για νέες προτάσεις, διορθώσεις ή ερωτήσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τελευταίο Περιοδικό

«Κήρυξ Εκκλησίας Ορθοδόξων»

«Κ.Ε.Ο.»

ΤΕΥΧΗ 94 – 95 – 96

(Ιούλ.-Αύγ.) (Σεπτ.-Οκτ.) (Νοέμβ.-Δεκ.)

2018

‒ «ΕΣΤΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

• ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

•  ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

•  Η ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ

•  Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

•  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

‒ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ (Πέτρος Πετρόπου­λος, Βασίλειος Κανελλί­δης, Ἀλέξανδρος Σεϊρεκίδης)

‒ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ, VARDARSKA (Εἰκών)

Τελευταίο Ημερολόγιο τσέπης

Ημερολόγιον έτους 2020

 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΝ :

Eἰς τὸ ἔργον τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ καὶ ΘΕΩΣΕΩΣ τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ…

Τελευταίο Ημερολόγιο τοίχου

Ημερολόγιον έτους 2021

 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΝ :

Eἰς τὴν Ἐθνεγερσίαν τοῦ 1821 ἐπὶ τῇ διακοσιοστῇ ἐπετείῳ, 1821 – 2021.

Ιερόν Προσευχητάριον

της Ορθοδόξου Εκκλησιασ

περιέχον τὰς καθ᾽ ἡμέραν προσευχὰς
καὶ ἀκολουθίας τῆς ἑβδομάδος

Ομολογία Πίστεως

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ τῆς ΠΙΣΤΕΩΣ μας, μᾶς διδάσκει τί καί πῶς πρέπει να πιστεύωμεν διά νά σωθῶμεν, ποία εἶναι ἡ Ἀλήθεια περί τοῦ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ καί ποῖα τά ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ, τά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀποκαλυφθέντα καί θεσπισθέντα. Εἶναι μία ἐπίσημος καί ἱερά ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ πρός τόν Τριαδικόν ΘΕΟΝ, ὅτι συντασσόμεθα μετ᾽ Αὐτοῦ, ὅτι δεχόμεθα νά συστρατευθῶμεν εἰς τήν ἁγιωσύνην τοῦ Θελήματός Του, ὅτι προθυμοποιούμεθα νά γίνωμεν πιστοί δοῦλοι, οἰκεῖοι, τέκνα καί κληρονόμοι Αὐτοῦ.

Σχίσματα

     Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατά τήν πορείαν της ἀνά τούς αἰῶνας ἀντιμετώπιζε πάντοτε προβλήματα Σχισμάτων καί Αἱρέσεων, τά ὁποῖα δέν προήρχοντο μόνον ἐκ τῶν ἔξω ἀλλά κυρίως ἐκ τῶν ἔσω, π.χ. τό Σχίσμα τῶν Παπικῶν τό 1054, τό Σχίσμα τῶν Νεοημερολογιτῶν τό 1924, τό Σχίσμα τῶν Φλωρινικῶν τό 1937, καί παλαιότερον αἱ Αἱρέσεις τῶν Εἰκονομάχων, τῶν Μονοθελητῶν, τῶν Μονοφυσιτῶν, τῶν Νεστοριανῶν, τῶν Ἀρειανῶν, τῶν Μανιχαίων, τῶν Γνωστικῶν, τῶν Μοντανιστῶν, τῶν Μαρκιωνιστῶν, καί τόσων ἄλλων ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.

     Οὕτω συνέβη καί εἰς τήν πρόσφατον πορείαν τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τούς κόλπους τῶν ἀπό Βρεσθένης Ματθαίου προερχομένων Γ.Ο.Χ., προεκλήθησαν ἀνόσια Σχίσματα καί Αἱρέσεις τό 1977, τό 1995 καί τό 2002.

Ορθόδοξες εικόνες