«Ἡ Ἁγία τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ἐστίν ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ἐπί τῆς γῆς, ἡ ἀπό ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ». (Άγιος Νεκτάριος)

«Παντός εἰκονιζομένου οὐχί ἡ φύσις ἀλλά ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται».  (Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης)

«Ἡ Ἁγία τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ,
ἐστίν ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ἐπί τῆς γῆς,
ἡ ἀπό ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ»
(Άγιος Νεκτάριος).

«Παντός εἰκονιζομένου οὐχί ἡ φύσις,
ἀλλά ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται»
(Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης).

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΟΣΥΣΤΑΤΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ

ΕΚΔΟΣΙΣ Δ' ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

«… καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· 

Λάβετε ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ· 

ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς,

ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. »

(Ιωάν. Κ’, 22-23)

 

Τελευταιο Ημερολογιο τσεπης

Ημερολόγιον έτους 2024

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΝ :

Eἰς τὴν συμπλήρωσιν 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Παράνομον, Μασονικήν, Ἀντιεκκλησια στικὴν ἐπιβολὴν τοῦ Ἀναθεματισμένου Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου, 10 Μαρτίου 1924, διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Παναιρέσεως τοῦ Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν Ἀντίχριστον Πάπαν.

Τελευταιο Ημερολογιο τοιχου

Ημερολόγιον έτους 2024

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΝ :

Eἰς τὴν συμπλήρωσιν 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου (10 Μαρτίου 1924) ὡς πρώτου βήματος διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν Ἀντίχριστον Πάπαν.

Τελευταιο Περιοδικο

«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

«Κ.Ε.Ο.»

ΤΕΥΧΗ 94 – 95 – 96

(Ιούλιος – Αύγουστος)

(Σεπτέμβριος – Οκτώβριος)

(Νοέμβριος – Δεκέμβριος)

2018

‒ «ΕΣΤΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
• ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
•  ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
•  Η ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ
•  Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
‒ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ (Πέτρος Πετρόπου­λος, Βασίλειος Κανελλί­δης, Ἀλέξανδρος Σεϊρεκίδης)
‒ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ, VARDARSKA (Εἰκών)

Ιερον Προσευχηταριον

της Ορθοδοξου Εκκλησιασ

περιέχον τὰς καθ᾽ ἡμέραν προσευχὰς
καὶ ἀκολουθίας τῆς ἑβδομάδος

Ομολογια Πιστεως

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ τῆς ΠΙΣΤΕΩΣ μας, μᾶς διδάσκει τί καί πῶς πρέπει να πιστεύωμεν διά νά σωθῶμεν, ποία εἶναι ἡ Ἀλήθεια περί τοῦ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ καί ποῖα τά ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ, τά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀποκαλυφθέντα καί θεσπισθέντα. Εἶναι μία ἐπίσημος καί ἱερά ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ πρός τόν Τριαδικόν ΘΕΟΝ, ὅτι συντασσόμεθα μετ᾽ Αὐτοῦ, ὅτι δεχόμεθα νά συστρατευθῶμεν εἰς τήν ἁγιωσύνην τοῦ Θελήματός Του, ὅτι προθυμοποιούμεθα νά γίνωμεν πιστοί δοῦλοι, οἰκεῖοι, τέκνα καί κληρονόμοι Αὐτοῦ.

Σχισματα των Γ.Ο.Χ.

     Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατά τήν πορείαν της ἀνά τούς αἰῶνας ἀντιμετώπιζε πάντοτε προβλήματα Σχισμάτων καί Αἱρέσεων, τά ὁποῖα δέν προήρχοντο μόνον ἐκ τῶν ἔξω ἀλλά κυρίως ἐκ τῶν ἔσω, π.χ. τό Σχίσμα τῶν Παπικῶν τό 1054, τό Σχίσμα τῶν Νεοημερολογιτῶν τό 1924, τό Σχίσμα τῶν Φλωρινικῶν τό 1937, καί παλαιότερον αἱ Αἱρέσεις τῶν Εἰκονομάχων, τῶν Μονοθελητῶν, τῶν Μονοφυσιτῶν, τῶν Νεστοριανῶν, τῶν Ἀρειανῶν, τῶν Μανιχαίων, τῶν Γνωστικῶν, τῶν Μοντανιστῶν, τῶν Μαρκιωνιστῶν, καί τόσων ἄλλων ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.

     Οὕτω συνέβη καί εἰς τήν πρόσφατον πορείαν τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τούς κόλπους τῶν ἀπό Βρεσθένης Ματθαίου προερχομένων Γ.Ο.Χ., προεκλήθησαν ἀνόσια Σχίσματα καί Αἱρέσεις τό 1977, τό 1995 καί τό 2002.

Εκκλησιολογια

Περί τὴς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ καὶ ΘΕΟΥ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, τὴς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, τοῦ ΕΝΟΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ, ὅστις ἐστὶ ΚΕΦΑΛΗ καὶ τῆς ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ καὶ τῆς ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ.

Εικονογραφησις

της Αγιας Τριαδος

Ἡ εἰκών τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι Ὀρθόδοξος και προσκυνητή, Ἡ προσκύνησίς της ἀποτελεῖ παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, Ἡ ὕπαρξίς της εἶναι θεμελιωμένη εἰς πάρα πολύ στερεά θεμέλια, αὐτά τῶν Ἀποφάσεων Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Ορθοδοξες εικονες