ΑΡΧΙΚΗ / ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ / ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ / Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Η Εκκλησία ως Σώμα Χριστού

‘Ενιαίον καί ’Αδιάσπαστον

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι η ένωσις τού ορατού μετά τού αοράτου κόσμου εις έν ενιαίον καί αδιάσπαστον ΣΩΜΑ. Καί ως παράδειγμα ανεφέραμεν τόν άνθρωπον ο οποίος είναι η ένωσις πνεύματος καί ύλης, αοράτου καί ορατού, ψυχής καί σώματος, εις ΕΝ Ενιαίον Σώμα. Καί ο άνθρωπος είναι «κατ’ εικόνα Θεού» (Γένεσις Α’ 26).

 

’Έτσι, λοιπόν καί η ’Εκκλησία είναι ένωσις Θείου καί ανθρωπίνου, ουρανίου καί επιγείου κόσμου.

 

‘Η ’Εκκλησία είναι ταυτοχρόνως ορατή καί αόρατος. Τά μέλη τής ’Εκκλησίας.

‘Η ’Εκκλησία ως σύνολον αποτελείται από ΜΕΛΗ. Ποία είναι αυτά;\

Μέλη υπάρχουν καί εις τά δύο τμήματα τής ’Εκκλησίας.

 

Τό ’Αόρατο τμήμα είναι εκείνο τό οποίον δέν γίνεται μέν αντιληπτό μέ τάς αισθήσεις μας, αλλά είναι πραγματικόν. ’Αόρατος ο ’Αρχηγός της, ο ’Ιησούς Χριστός αόρατον είναι τό ‘Άγιον Πνεύμα αόρατη η αγιάζουσα θεία χάρις αόρατοι οι άγιοι ’Άγγελοι αόρατοι οι άγιοι αόρατοι αι ψυχαί τών κεκοιμημένων.

Εις τό αόρατο, δηλαδή δι’ημάς, τμήμα υπάρχει: ‘Ο Τρισυπόστατος καί Τριαδικός Θεός, τά τάγματα τών ασωμάτων ’Αγγέλων, οι ‘Άγιοι καί πάντες οι σεσωσμένοι καί ζώντες εις τήν θέωσιν, δηλαδή τήν αιωνίαν ένωσίν των μετά τού Θεού.

 

‘Ορατόν λέγεται τό τμήμα τής ’Εκκλησίας τό οποίον αποτελείται από τούς πιστεύοντας εις τόν Χριστόν καί βεβαπτισμένους εις τό όνομα τής ‘Αγίας Τριάδος, κεχρισμένους δι’ ‘Αγίου Μύρου, κοινωνούντας τών ’Αχράντων Θείων Μυστηρίων, τού Τιμίου Σώματος καί τού Τιμίου Αίματος τού Χριστού καί ζώντας Μυστηριακή ζώήν.

 

Αυτοί όλοι δύνανται νά είναι μέλη Της, ανεξαρτήτως, φυλής, έθνους, κράτους, γένους, (άνδρες ή γυναίκες), ιδιότητος (Κληρικοί, Μοναχοί ή Λαϊκοί), εφ’ όσον κατέχουν τάς βασικάς προϋποθέσεις όπου προείπομεν, καί έχουν ενσωματωθή διά τών ‘Αγίων Μυστηρίων εις τό Σώμα Αυτής.

 

‘Η Διοίκησις:

 

‘Η Διοίκησίς της ενεργείται δι’ ορατών οργάνων. Εις τά Μυστήρια χρησιμοποιούνται ορατά υλικά μέσα, διά τήν διοχέτευσιν τής αοράτου Θείας Χάριτος.

Τήν διάκρισιν αυτήν τήν επισημαίνομεν. Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη η ύπαρξις τής αοράτου ’Εκκλησίας. ’΄Ετσι δέν θά υποβιβάζομεν τήν ’Εκκλησίαν εις ανθρώπινον οργανισμόν καί δέν θά απελπιζόμεθα από τήν αμαρτωλότητα καί αναξιότητα τού ορατού τμήματός της.

 

Θριαμβεύουσα – Στρατευομένη:

 

‘Η ’Εκκλησία, επαναλαμβάνομεν, αποτελείται από αόρατον καί ορατόν τμήμα. Τό μέν αόρατον λέγεται Θριαμβεύουσα ’Εκκλησία τό δέ ορατόν Στρατευομένη ’Εκκλησία.

 

Εις τήν Θριαμβεύουσαν ευρίσκονται όσαι από τούς πιστούς ως στρατιώται Χριστού επολέμησαν εναντίον τών τριών εχθρών, κόσμου, σαρκός καί διαβόλου καί ενίκησαν. Κοιμηθέντες μετέστησαν εις τήν θριαμβεύουσαν καί ευρίσκονται εις τήν Θέωσιν ήτοι ηνωμένοι μετά τού Θεού αιωνίως.

 

Εις τήν Στρατευομένην ευρίσκονται όλοι οι επί γής ζώντες ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι αποτελούν μέλη τού ορατού Αυτής τμήματος. Καί λέγεται Στρατευομένη διότι όλοι οι Χριστιανοί είναι στρατιώται ’Ιησού Χριστού. Οι Χριστιανοί αγωνίζονται καί πολεμούν τόν διάβολον, τήν αμαρτίαν καί τόν κόσμον.

 

Μεταξύ ορατής καί αοράτου, στρατευομένης καί θριαμβευούσης ’Εκκλησίας υπάρχει ενότης καί επικοινωνία. Οι ‘Άγιοι τής θριαμβευούσης εκκλησίας πρεσβεύουν διά τήν σωτηρίαν τών Χριστιανών καί τούς βοηθούν διά θαυμάτων. Οι ’Άγγελοι συμπαρίστανται ως βοηθοί καί φύλακες. Οι δέ πιστοί τής στρατευομένης ’Εκκλησίας επικαλούνται τάς πρεσβείας τών ‘Αγίων καί τήν θαυματουργικήν παρέμβασίν των καί μέ τά μνημόσυνα επίκοινωνούν μέ τούς κεκοιμημένους καί προσεύχονται υπέρ αναπαύσεως τών ψυχών των αι οποίαι είναι εις τό αόρατο τμήμα τής εκκλησίας. Καί κεκοιμημένοι ακόμη δέν παύουν νά αποτελούν μέλη τής ’Εκκλησίας. ‘Ο θάνατος σ’ αυτήν τήν περίπτωσην δέν χωρίζει. Καί ο θάνατος μέσα εις τήν ’Εκκλησίαν έχει χάσει τήν διαχωριστικήν του εξουσία, διότι έχει καταργηθή από τόν ’Αναστάντα Κύριον. Εις τήν πραγματικότητα ο θάνατος είναι όπως η είσοδος από τό ένα δωμάτιο εις τό άλλο τής αυτής οικίας, καί εν προκειμένω τής ’Εκκλησίας. Δηλαδή από τήν Στρατευομένην εις τήν Θριαμεβεύουσαν.

 

‘Η θαυμαστή ενότης ορατής καί αοράτου, στρατευομένης καί θριαμβευούσης ’Εκκλησίας φαίνεται εις τό μυστήριον τής Θ. Ευχαριστίας. Κατά τήν προσκομιδήν επάνω εις τόν ‘Άγιον Δισκάριον είναι παρών ο Χριστός μέ τό Σώμα του, δηλαδή, τήν ’Εκκλησία, τήν Παναγία, όλους τούς ‘Αγίους, τά τάγματα τών ’Αγγέλων, τούς ζώντας ’Αρχιερείς τής ‘Ι. Συνόδου, τούς ‘Ιερείς, Διακόνους, Μοναχούς καί Λαϊκούς, καί πάντας τούς κεκοιμημένους εν τή Γνησία ’Ορθοδοξία. Δηλαδή ολόκληρος η ΕΚΚΛΗΣΙΑ Στρατευομένη καί Θριαμβεύουσα ως ΕΝΑ ΣΩΜΑ, ευρίσκεται επάνω εις τό ‘Άγιον Δισκάριον.

 

’Εκκλησία λοιπόν δέν είναι μόνο οι ’Επίσκοποι καί οι ‘Ιερείς – αυτό είναι αίρεσις – αλλά άπαν τό πλήρωμα τών ορθοδόξων πιστών, Κληρικών, – ‘Ιερωμένων -, Μοναχών καί Λαϊκών, ανεξαρτήτως, γένους, φυλής καί εθνότητος, αρκεί νά έχουν ενσωματωθή διά τών ‘Αγίων Μυστηρίων, εις τό Σώμα τού Χριστού.

 

Αυτά πρέπει νά εννοούμεν όταν αναφερώμεθα περί τής ’Εκκλησίας καί τών Μελών Της, ως Θριαμβευούσης καί ως Στρατευομένης.