ΑΡΧΙΚΗ / ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ / ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ / ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι η Εκκλησία

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣΥΣΤΑΤΟΣ, ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

«’Εγώ ειμί η άμπελος η αληθινή καί υμείς τά κλήματα…» (’Ιωάν. ΙΕ΄1-8)

Συμβολική εικών της ’Εκκλησίας

 

 

’Εννοιολογικώς καί ’Ετυμολογικώς:

 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ως Θεοσύστατος, είναι ο μοναδικός ζών οργανισμός, χάριν τής οποίας έλαβεν ύπαρξιν, ζωήν καί νόημα ο παρών κόσμος. Τά όριά Της επεκτείνονται, πέραν αυτού εις τόν αόρατον πνευματικόν καί μεταφυσικόν κόσμον, η δέ σημασία Της είναι ανάλογος μέ τήν διάστασιν Αυτής.

 

’Άν καί περί « ’Εκκλησίας » έχουν γραφή αμέτρητοι τόμοι, διά νά αποδώσουν τήν έννοιαν, τήν σημασίαν, τήν αξίαν, το έργον, τόν σκοπόν καί τήν αποστολήν Της, παρ’όλα ταύτα διά τού παρόντος, θά προσπαθήσωμεν καί ημείς νά αποδοθούν αι ανωτέρω έννοιαι, όσο τό δυνατόν πληρέστερον, αρχόμενοι από τήν λέξιν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» εννοιολογικώς καί ετυμολογικώς.

 

‘Η λέξις εκκλησία προέρχεται εκ τής αρχαίας κλασσικής ελληνικής γλώσσης καί η ετυμολογία της ανάγεται εις τό ρήμα εκκαλέω – ώ.

 

‘Η ονομασία της εχρησιμοποιήθη από τούς αρχαίους συγγραφείς, Πλάτωνα, ’Αριστοτέλη, Θουκιδίδη, Πολύβιον, Πλούταρχον κ.λπ. ’Εσήμαινε δέ, τήν συνέλευσιν ή συγκέντρωσιν τών πολιτών, τήν υπό τών αρχόντων συγκαλουμένην διά πολιτικούς, στρατιωτικούς, θρησκευτικούς κ.λπ. σκοπούς ή τήν κατόπιν εντυπωσιακού τινός γεγονότος συγκροτουμένην συνέλευσιν τού λαού. ‘Η ούτω γενομένη συνέλευσις εκαλείτο «’Εκκλησία τού Δήμου».

 

‘Η λέξις ’Εκκλησία συναντάται εις τήν Παλαιαν Διαθήκην (96) φορές και η αντίστοιχος εβραϊκή λέξις είναι gahal.

 

Εις τήν Καινήν Διαθήκην συναντάται (114) φορές. ’Ιδιαιτέρως τήν ονομασίαν αυτήν εχρησιμοποίησεν ο Θεάνθρωπος ‘Ιδρυτής Της Ιησούς Χριστός λέγων: «…καί οικοδομήσω μου τήν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, καί πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής…» (Ματθ. ΙΣΤ’18).

 

Οι Πατέρες μάς εξηγούν ότι η ’Εκκλησία, «ουκ αφ’εαυτής αύτη συνήχθη, αλλ’ άλλος ταύτην εις τούτο εκάλεσεν, ός εστίν, ο είς εν Τριάδι Θεός».