ΑΡΧΙΚΗ / ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ / Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ἡ σημασία της Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας Πίστεως

          Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ τῆς ΠΙΣΤΕΩΣ μας, μᾶς διδάσκει τί καί πῶς πρέπει να πιστεύωμεν διά νά σωθῶμεν, ποία εἶναι ἡ Ἀλήθεια περί τοῦ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ καί ποῖα τά ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ, τά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀποκαλυφθέντα καί θεσπισθέντα. Εἶναι μία ἐπίσημος καί ἱερά ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ πρός τόν Τριαδικόν ΘΕΟΝ, ὅτι συντασσόμεθα μετ᾽ Αὐτοῦ, ὅτι δεχόμεθα νά συστρατευθῶμεν εἰς τήν ἁγιωσύνην τοῦ Θελήματός Του, ὅτι προθυμοποιούμεθα νά γίνωμεν πιστοί δοῦλοι, οἰκεῖοι, τέκνα καί κληρονόμοι Αὐτοῦ.

 

          Ἡ δημοσίευσις τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας Πίστεως κρίνεται ἀπαραίτητος, διά νά γνωρίζῃ ἕκαστον μέλος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ποίας Βασιλείας εἶναι πολίτης, εἰς ποῖον Βασιλικόν Οἶκον κατοικεῖ, ποῖα ὅρια ἔθετο ὁ Ἀΐδιος Βασιλεύς εἰς τάς αὐλάς τοῦ Οἴκου Αὐτοῦ, ποίας ἀξίας εἶναι ὁ Βασιλικός Θησαυρός τόν ὁποῖον ἐνεπιστεύθη ὡς παρακαταθήκην εἰς τάς χεῖρας του ὁ ἴδιος ὁ Ἄναρχος Βασιλεύς, ποίαν τιμήν ἔχει ἡ Βασιλική Σφραγίς τῆς Σωτηρίας του.

 

          Ἡ διατύπωσις τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας Πίστεως, ποικίλει μέν εἰς μῆκος καί εὖρος ἀναλόγως τῶν κατά περίστασιν ἀπολογητικῶν ἤ ἀντιαιρετικῶν ἀναγκῶν, παραμένει δέ ἡ αὐτή κατά την Ἀλήθειαν τοῦ περιεχομένου, κατά τήν ἰσχύν τῆς δεσμεύσεως τοῦ ὁμολογοῦντος καί κατά τήν χορήγησιν τῆς Χάριτος τῆς υἱοθεσίας παρά τοῦ Ὁμολογουμένου. Ἀσχέτως ἐκτάσεως, εἶναι πάντοτε σύντομος, ἐν συγκρίσει πρός τό ὑπερουράνιον μέγεθος τῆς Ἀληθείας τήν ὁποίαν ὁμολογεῖ. Παραμένει πάντοτε περίληψις, ἐν σχέσει πρός το θεῖον φῶς τῆς διά Χριστοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι μετά Πατρός ἀκτίστου Ἑνώσεως. Ἀποτελεῖ πάντοτε συνοπτικήν ἀνακεφαλαίωσιν, ὡς πρός το βίωμα τῆς ἐν τῷ πιστῷ μονῆς τοῦ Πατρός και τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

 

          Ὀφείλει ὁ ἀναγνώστης καί ὠφελεῖται νά μελετᾷ, νά συνειδητοποιῇ καί νά βιώνῃ τό περιεχόμενον τῆς Ὁμολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἡ ὁποία δέν εἶναι ὑπόθεσις χειλέων οὔτε μετακύλησις λέξεων εἰς τό στόμα, ἀλλά ἔργον καρδίας πεπιστευμένης τῷ Θεῷ καί ἐμφύτευσις τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ Θεοῦ εἰς τόν Χριστιανόν.

 

          Διά τούς ἀνωτέρω λόγους καταχωρεῖται εἰς τάς ἑπομένας σελίδας η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ καί γίνεται περιληπτική ἀναφορά εἰς τάς κυριωτέρας Ὁμολογίας, τάς κατά καιρούς εἰς τήν δισχιλιετῆ μετά Χριστόν Ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας δημοσιευθείσας.

 

          Ἅπασαι αὗται καταδεικνύουν τά πνευματικά Ὅρια τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, τά Σύνορα τῆς ΑΜΠΕΛΟΥ ἥν ἐφύτευσεν Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ καί οὐκ ἄνθρωπος, τήν Εἰρήνην τῆς ΑΝΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, εἰς τήν ὁποίαν εὑρισκόμεθα Χάριτι Θεοῦ.