ΑΡΧΙΚΗ / ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ / ΣΧΙΣΜΑΤΑ

Σχισματα τησ Εκκλησιασ

Εἶναι ἀνάγκη νὰ καταδειχθοῦν τὰ Σχίσματα καὶ αἱ Αἱρέσεις τοῦ 20οῦ καὶ 21ου αἰῶνος, μέσῳ τοῦ ἱστορικοῦ τῆς γενέσεώς των καὶ τῆς καταδίκης των ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ γνωρίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὅτι οὔτε μετ᾽ αὐτῶν ἐπιτρέπεται ἡ Συμπροσευχὴ ἢ ἡ Πνευματικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἐπικοινωνία, ὅπως δὲν ἐπιτρέπεται καὶ ἡ μετὰ τῶν Αἱρετικῶν καὶ Σχισματικῶν τῶν προηγουμένων αἰώνων.

Πέντε θηρία ἀνέβησαν ἀπὸ τὴν ἄβυσσον κατὰ τὰ τελευταῖα 100 ἔτη καὶ ἠγέρθησαν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ διὰ νὰ θύσουν καὶ ἀπωλέσουν, διὰ νὰ ἀποκόψουν ἀπὸ τὸ Σῶμά της πολυτίμους ψυχὰς διὰ νέων Σχισμάτων καὶ νέων Αἱρέσεων.

 

1) Ἡ Παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐγέννησε τὸν Νεοημερολογιτισμόν.

 

2) Ἡ Σχισματοαίρεσις τοῦ Νέου, Παπικοῦ, Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου, τοῦ ἐπιβληθέντος τὸ 1924 ὑπὸ τῆς Ἑβραιοσιωνιστικῆς Μασονίας καὶ τοῦ Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ.

 

3) Τὸ Σχίσμα τῶν Φλωρινοσεραφειμικῶν, τοὺς ὁποίους ἐκτρωματικῶς ἀπεκύησεν ὁ Νεοημερολογιτισμὸς τὸ 1937 καὶ ἀνέθρεψε μὲ ἀθέσμους καὶ παρανόμους χειροτονίας τὸ 1960 καὶ 1962, ὄντων αὐτῶν φύσει καὶ ἔργῳ Οὐνιτῶν τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ-Οἰκουμενισμοῦ.

 

4) Ἡ Ἀντίχριστος Αἵρεσις τῆς Νεοεικονομαχίας τὸ 1995.

 

5) Ἡ Θεομάχος Αἵρεσις τῶν Ἀντιχρίστων Ἐκκλησιομάχων, Χριστομάχων καὶ Τριαδομάχων τὸ 2002.

Δείτε αναλυτικότερα:

 

 

ΣΧΙΣΜΑ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 1924

 

ΣΧΙΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΟΣΕΡΑΦΕΙΜΙΚΩΝ 1937

 

ΣΧΙΣΜΑ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ 1995

 

ΣΧΙΣΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΙΑΣ, ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΙΑΣ 2002