ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤOIXOY 2018

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὴν ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, δι᾽ ἧς μόνης ἀνοίγουσιν αἱ πύλαι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς, Ὀρθοδόξου τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, διὰ νὰ εἰσέλθῃ ὁ θνητὸς ἄνθρωπος εἰς τὴν Ζωὴν τῶν Ἱερῶν καὶ Ἀθανάτων Μυστηρίων τῆς ἀειζώου Βασιλείας τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ μετάσχῃ τῆς Θεουργοῦ Θείας Χάριτος, ἐν ᾗ ἡ Σωτηρία, ἡ μετὰ τοῦ Θεοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν Ἕνωσις, καὶ τὸ Ἄκτιστον Φῶς τῆς Δόξης τῆς Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Ταυτουργούσης Ἁγίας Τριάδος.