ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ

Ημερολογια τσεπης

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2024

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὴν συμπλήρωσιν 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Παράνομον, Μασονικήν, Ἀντιεκκλησια στικὴν ἐπιβολὴν τοῦ Ἀναθεματισμένου Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου, 10 Μαρτίου 1924, διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Παναιρέσεως τοῦ Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν Ἀντίχριστον Πάπαν.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2023

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Εἰς τὴν στηλίτευσιν τοῦ λεγομένου «Πανορθοδόξου», ἀλλ᾽ ὄντως ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΛΗΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ τοῦ 1923, τοῦ συγκροτηθέντος εἰς ΚΠολιν ὑπὸ τοῦ μασόνου Πατ/χου Μελετίου Μεταξάκη, ὡς ἐκ τελεστικοῦ ὀργάνου διὰ τὴν ὑλοποίησιν καὶ ἐφαρμογὴν τῆς Διαβοήτου Αἱρετικῆς Οἰκουμενιστικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920, ἤτοι, τοῦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Χάρτου τῆς Παναιρέσεως τοῦ Ἀθέου καὶ Ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2022

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Εἰς τὴν Ἀνάστασιν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, κηρύσσοντες τὸ ἔτος 2022 ἐνιαυτὸν ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τοῦ Θείου Ἐλέους καὶ Φωτισμοῦ, τῆς μετὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος Σωτηριώδους κατὰ Χάριν Ἑνώσεως, καὶ τῆς Αἰωνίου μακαρίας Ζωῆς.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2021

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Εἰς τὸν Ἱερὸν Ἀποστολικὸν ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΘΕΣΜΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ ΘΕΟΥ, τὸν ἐκ τῶν Ἀποστολικῶν χρόνων προερχόμενον, ἐξ οὗ πηγάζει, κατοχυροῦται καὶ ἑδραιοῦται τὸ ΑΛΑΘΗΤΟΝ τῆς Στρατευομένης ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ.

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2020

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὸ ἔργον τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ καὶ ΘΕΩΣΕΩΣ τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ.

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2019

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὴν ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ ΜΙΑΝ, ΑΓΙΑΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ καὶ ΘΕΟΥ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τῆς ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, τοῦ ΕΝΟΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ, ὅστις ἐστὶ ΚΕΦΑΛΗ καὶ τῆς ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ καὶ τῆς ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2018

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὴν ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, δι᾽ ἧς μόνης ἀνοίγουσιν αἱ πύλαι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς, Ὀρθοδόξου τοῦ ΘΕΟΥ Ἐκκλησίας, Στρατευομένης καὶ Θριαμβευούσης.

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2017

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ τῶν Ἐπισκόπων, ἐν τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ, Ἀποστολικῇ, Στρατευομένῃ, Ὀρθοδόξῳ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ, τὴν διαιωνίζουσαν ἐπὶ τῆς γῆς τοὺς Θείους θησαυροὺς τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2016

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὸν ὁσιακὸν Ἀγωνιστὴν καὶ προφητικὸν Διδάσκαλον τοῦ Γένους, ΚΟΣΜΑΝ ΜΟΝΑΧΟΝ ΦΛΑΜΙΑΤΟΝ (1786-1852), τὸν ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τῆς Σωτηρίας τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους ἕως θανάτου ἀγωνισθέντα.

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2015

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τοὺς ἀπὸ τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α’ Καρπαθάκη ἕλκοντας τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ καὶ τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος.

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2014

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὸν Ἱερὸν Ἀγῶνα τῆς ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἀποφράδος ἡμέρας τῆς 10ης Μαρτίου 1924, καθ᾽ ἣν ἐγένετο ἡ Ἀντικανονική, Παράνομος καὶ Πραξικοπηματικὴ ἐπιβολὴ τοῦ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ καὶ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΥ Ἡμερολογίου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2013

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὸ Ἱστορικὸν ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ, τὸν Νόμον περὶ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ἢ Ἐλευθερίας Πίστεως καὶ Λατρείας πρὸς τὸν ΘΕΟΝ, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 1700 ἐτῶν ἀπὸ τῆς θεσπίσεως καὶ νομοθετήσεώς του τὸ 313 μ.Χ. ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2012

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὰς ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἀπὸ τοὺς Ἀποστολικοὺς χρόνους καὶ ἐντεῦθεν, εἰς τὰς ὁποίας ἐκφράζεται ἡ Βούλησις τοῦ Θεοῦ ΑΛΑΘΗΤΩΣ, διὰ τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι διασκεψαμένων Ἁγίων Πατέρων οἵτινες εἰσὶν ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2011

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τήν ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ἥτις καθορίζει τά Αἰώνια Πνευματικά Σύνορα τῆς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ καί ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2010

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Εἰς τόν ἐν Ὁσίοις Ἱεράρχην καί Νεοφανέντα τῆς Ἐκκλησίας
Ἅγιον Νεκτάριον Πενταπόλεως τόν ἐν Αἰγίνῃ τόν Θαυματουργόν, τόν τῆς Σηλυβρίας γόνον, τόν ἐν Χίῳ μονάσαντα καί τήν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίαν κατακοσμήσαντα, τόν ἐν Ἑλλάδι τό Εὐαγγέλιον κηρύξαντα καί ἐν τῇ Ριζαρείῳ διαπρέψαντα, τόν τά ἱερά λόγια τῆς Ἐκκλησίας ἔργοις πολλοῖς συγγράψαντα καί ἡμῖν κληροδοτήσαντα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2009

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Εἰς τόν ἐν Ὁσίοις Θεοφόρον Πατέρα καί Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, Ἅγιον Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην, τόν ἐκ τῆς τῶν Κυκλάδων νήσου Νάξου καταγώμενον καί ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος λαμπρῶς ἀσκήσαντα καί γονίμως τά ἱερά λόγια τῆς Ἐκκλησίας συγγράψαντα. Ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ὁσίας αὐτοῦ κοιμήσεως, 14 Ἰουλίου 1809 ἕως 14 Ἰουλίου 2009.

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2008

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

EIΣ THN ΠANAΓIAN TPIAΔA ήτοι EIΣ TON ANAPXON ΘEON ΠATEPA, EIΣ TON ΣYNANAPXON KAI OMOOYΣION IHΣOYN XPIΣTON TON MONOΓENH YION KAI ΛOΓON TOY ΘEOY ΠATPOΣ KAI EIΣ TO ΣYNAΪΔION KAI ΠANAΓION ΠNEYMA. TON ENA TPIΣYΠOΣTATON ΘEON TON TAYTOYPΓOYNTA ΔIA TA ΠANTA, OΣ EΣTI H ANΩTATH APXH, ΕΞOYΣIA KAI KEΦAΛH THΣ MIAΣ AΓIAΣ KAΘOΛIKHΣ KAI AΠOΣTOΛIKHΣ EKKΛHΣIAΣ AYTOY.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2007

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

EIΣ TON ΔEKATON TPITON AΠOΣTOΛON, KAI THΣ OIKOYMENHΣ ΔIΔAΣKAΛON, TO ΘEOΠNEYΣTON OPΓANON, TO ΠYΞION TOY ΠANAΓIOY ΠNEYMATOΣ, TO ANEΞANTΛHTON ΠEΛAΓOΣ TΩN ΔOΓMATΩN, TO ΣTOMA TOY ΘEOY, TON ΣTYΛON KAI TO ΣTOMA THΣ EKKΛHΣIAΣ TOY ΘEOY, TON NAON TOY ΘEOY, TΩN MAPTYPΩN EΦAMIΛΛON, TON ΠATPIAΡXHN KΩNΣTANΤΙΝΟΥΠΟΛEΩΣ TON IΩANNHN TON XPYΣOΣTOMON.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2006

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

EIΣ THN AΠO KATABOΛHΣ KOΣMOY MIAN, AΓIAN, KAΘOΛIKHN, XPIΣTIANIKHN, OPΘOΔOΞON EKKΛHΣIAN TOY EYAΓΓEΛIOY TOY KYPIOY KAI ΘEOY KAI ΣΩTHPOΣ HMΩN IHΣOY XPIΣTOY, HN ΠEPIEΠOIHΣATO ΔIA TOY IΔIOY AIMATOΣ. (Πράξ. K´28).

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2005

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

EIΣ THN MIAN, AΓIAN, KAΘOΛIKHN, EKKΛHΣIAN TOY KYPIOY KAI ΘEOY, HN ΠEPIEΠOIHΣATO ΔIA TOY IΔIOY AIMATOΣ. (Πράξ. K´28). «OΣ EΣTIN EIKΩN TOY ΘEOY TOY AOPATOY, ΠPΩTOTOKOΣ ΠAΣHΣ KTIΣEΩΣ OTI …TA ΠANTA ΔI’ AYTOY KAI EIΣ AYTON EKTIΣTAI· KAI AYTOΣ EΣTI ΠPO ΠANTΩN KAI TA ΠANTA EN AYTΩ ΣYNEΣTHKE, KAI AYTOΣ (O YIOΣ TOY ΘEOY), EΣTIN H KEΦAΛH TOY ΣΩMATOΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ»).

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

1999

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

EIΣ THN EKKΛHΣIAN TOY ΧΡΙΣΤΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

1998

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

EIΣ TΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΤΑΣ ΓΕΝΟΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1948, ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ Α’, ΔΙ΄ ΩΝ ΜΕΤΕΔΟΘΕΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗΣ, ΕΠ΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 50ής ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΥΤΩΝ.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

1985

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

EIΣ THN ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

1974

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

EIΣ TΗΝ ΜΙΑΝ, ΑΓΙΑΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ.