ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ

Ημερολόγια τσέπης

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2020

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὸ ἔργον τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ καὶ ΘΕΩΣΕΩΣ τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ.

1. Ἀφιέρωσις – Σελ.1
2. Ταυτότης ἐκδόσεως – Σελ.2
3. Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρός – Σελ.5
4. Εὐχαὶ τοῦ Παναγιωτάτου – Σελ.7
5. Πρόλογος – Σελ.11
6. Μηνολόγιον καὶ Ἀναγνώσματα – Σελ.38
7. Κυριακοδρόμιον – Σελ.66
8. Ἐγκόλπιον -Ἐφόδιον – Σελ.69
9. Εἰσαγωγή – Σελ.71
10. Ὀρθόδοξος Σωτηριολογία – Σελ.121
   Α) Βασικὸν Λεξιλόγιον – Σελ.128
   Β) «ᾍδης» καὶ «Κόλασις» – Σελ.147
   Γ) Ἡ Ἔννοια τῆς Σωτηρίας – Σελ.182
   Δ) Ἡ Ἐν Χριστῷ Σωτηρία ἀπὸ
Δημι ουργίας καὶ ἕως Συντελείας – Σελ.207
   Ε) Ἔλεγχος & Ἀνατροπὴ Σοφιστείας – Σελ.294
11. Ἐπίλογος – Σελ.323
12. Ὑπόμνημα – Σελ.331
13. Νηστεῖαι – Καταλύσεις – Σελ.332
14. Διευθύνσεις – Σελ.334
15. Περιεχόμενα – Σελ.336

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2019

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὴν ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ ΜΙΑΝ, ΑΓΙΑΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ καὶ ΘΕΟΥ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τῆς ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, τοῦ ΕΝΟΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ, ὅστις ἐστὶ ΚΕΦΑΛΗ καὶ τῆς ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ καὶ τῆς ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ.

1. Ἀφιέρωσις – Σελ.1
2. Ταυτότης ἐκδόσεως – Σελ.2
3. Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρός – Σελ.5
4. Εὐχαὶ τοῦ Παναγιωτάτου – Σελ.7
5. Πρόλογος – Σελ.13
6. Μηνολόγιον καὶ Ἀναγνώσματα – Σελ.24
7. Κυριακοδρόμιον – Σελ.52
8. Ἐγκόλπιον-Ἐφόδιον – Σελ.55
9. Εἰσαγωγή – Σελ.57
10. Θεοϋπόστατος Ἐκκλησία ἡ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία – Σελ.103
11. Ἐπίλογος – Σελ.181
12. Ὑπόμνημα – Σελ.187
13. Νηστεῖαι & Καταλύσεις – Σελ.188
14. Διευθύνσεις – Σελ.190
15. Περιεχόμενα – Σελ.192