ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2020

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὸ ἔργον τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ καὶ ΘΕΩΣΕΩΣ τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἤτοι, τῆς μετὰ τοῦ ΠΑΤΡΟΣ διὰ τοῦ ΥΙΟΥ ἐν ΑΓΙῼ ΠΝΕΥΜΑΤΙ κατὰ Χάριν Ἑνώσεως τῶν πιστῶν λογικῶν κτισμάτων, Ἀγγέλων καὶ Ἀνθρώπων, ἐξ ἴσου τῶν πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστόν, Δικαίων, Πατριαρχῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων, καὶ λοιπὸν Ἁγίων, καθότι «οἱ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης πιστοί, καὶ ὄντες καὶ γενόμενοι καὶ ἐσόμενοι…. καὶ οἱ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας εὐηρεστηκότες Ἓν Σῶμά εἰσι… Ὅτι κἀκεῖνοι τὸν Χριστὸν ᾔδεσαν» (Ἅγιος Ἰ. Χρυσόστομος).

 

1. Ἀφιέρωσις – Σελ.1
2. Ταυτότης ἐκδόσεως – Σελ.2
3. Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρός – Σελ.5
4. Εὐχαὶ τοῦ Παναγιωτάτου – Σελ.7
5. Πρόλογος – Σελ.11
6. Μηνολόγιον καὶ Ἀναγνώσματα – Σελ.38
7. Κυριακοδρόμιον – Σελ.66
8. Ἐγκόλπιον -Ἐφόδιον – Σελ.69
9. Εἰσαγωγή – Σελ.71
10. Ὀρθόδοξος Σωτηριολογία – Σελ.121
   Α) Βασικὸν Λεξιλόγιον – Σελ.128
   Β) «ᾍδης» καὶ «Κόλασις» – Σελ.147
   Γ) Ἡ Ἔννοια τῆς Σωτηρίας – Σελ.182
   Δ) Ἡ Ἐν Χριστῷ Σωτηρία ἀπὸ Δημιουργίας καὶ ἕως Συντελείας – Σελ.207
   Ε) Ἔλεγχος & Ἀνατροπὴ Σοφιστείας – Σελ.294
11. Ἐπίλογος – Σελ.323
12. Ὑπόμνημα – Σελ.331
13. Νηστεῖαι – Καταλύσεις – Σελ.332
14. Διευθύνσεις – Σελ.334
15. Περιεχόμενα – Σελ.336