ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2005

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

EIΣ THN MIAN, AΓIAN, KAΘOΛIKHN, EKKΛHΣIAN TOY KYPIOY KAI ΘEOY, HN ΠEPIEΠOIHΣATO ΔIA TOY IΔIOY AIMATOΣ. (Πράξ. K´28). «OΣ EΣTIN EIKΩN TOY ΘEOY TOY AOPATOY, ΠPΩTOTOKOΣ ΠAΣHΣ KTIΣEΩΣ OTI …TA ΠANTA ΔI’ AYTOY KAI EIΣ AYTON EKTIΣTAI· KAI AYTOΣ EΣTI ΠPO ΠANTΩN KAI TA ΠANTA EN AYTΩ ΣYNEΣTHKE, KAI AYTOΣ (O YIOΣ TOY ΘEOY), EΣTIN H KEΦAΛH TOY ΣΩMATOΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ» (Kολασ. A´12-18).

EΓKOΛΠION KATA TΩN ANAΦYEIΣΩN ANTIXPIΣTΩN, EBPAΪKΩN, XIΛIAΣTIKΩN KAI OIKOYMENIΣTIKΩN, AIPEΣEΩN TΩN EKKΛHΣIOMAXΩN, ΘEOXPIΣTOMAXΩN, TPIAΔOMAXΩN, ΘEOMAXΩN, NEOEKKΛHΣIOΛOΓΩN KAI NEOXPIΣTOΛOΓΩN AIPETIKΩN OIKOYMENIΣTΩN, OITINEΣ APNOYNTAI ΩΣ ΘEΩPIAΣ TOY ΔIABOΛOY α) OTI H EKKΛHΣIA TOY ΘEOY YΠHPXE ΠPO THΣ ΣAPKΩΣEΩΣ TOY YIOY KAI ΛOΓOY TOY ΘEOY, β) OTI H EKKΛHΣIA ANHKEI EIΣ THN AΓIAN TPIAΔA, γ) OTI H KEΦAΛH THΣ EKKΛHΣIAΣ EINAI ΘEΪKH, δ) OTI H EKKΛHΣIA EINAI ΘEANΘPΩΠINOΣ OPΓANIΣMOΣ, ΠΛHPHΣ AKTIΣTΩN ΘEIΩN ENEPΓEIΩN, ε) OTI O XPIΣTOΣ EINAI ΘEOΣ ΠPOAIΩNIOΣ – OTI YΠHPXE ΠPO THΣ EK ΠAPΘENOY ΓENNHΣEΩΣ TOY.