ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2006

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

EIΣ THN AΠO KATABOΛHΣ KOΣMOY MIAN, AΓIAN, KAΘOΛIKHN, XPIΣTIANIKHN, OPΘOΔOΞON EKKΛHΣIAN TOY EYAΓΓEΛIOY TOY KYPIOY KAI ΘEOY KAI ΣΩTHPOΣ HMΩN IHΣOY XPIΣTOY, HN ΠEPIEΠOIHΣATO ΔIA TOY IΔIOY AIMATOΣ. (Πράξ. K´28). «OΣ EΣTIN EIKΩN TOY ΘEOY TOY AOPATOY, ΠPΩTOTOKOΣ ΠAΣHΣ KTIΣEΩΣ OTI …TA ΠANTA ΔI’ AYTOY KAI EIΣ AYTON EKTIΣTAI· KAI AYTOΣ EΣTI ΠPO ΠANTΩN KAI TA ΠANTA EN AYTΩ ΣYNEΣTHKE, KAI AYTOΣ (O YIOΣ TOY ΘEOY), EΣTIN H KEΦAΛH TOY ΣΩMATOΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ» (Kολασ. A´12-18).

EΓKOΛΠION ΠEPI THΣ MIAΣ AΓIAΣ AΠO KATABOΛHΣ KOΣMOY
XPIΣTIANIKHΣ EKKΛHΣIAΣ TOY ΘEOY, ΩΣ AYTH ΩMOΛOΓHΘH KAI ΠPO 32 ETΩN, YΠO THΣ IEPAΣ ΣYNOΔOY THΣ EKKΛHΣIAΣ Γ.O.X. EΛΛAΔOΣ EIΣ TON HMEPO∆EIKTHN TOY 1974, OΣTIΣ KAI ENTAYΘA ANAΔHMOΣIEYETAI. TO ΠAPON EΓKOΛΠION ΔYNATAI NA XPHΣIMOΠOIHΘH KATA TΩN
ANTIXPIΣTΩN OIKOYMENIΣTΩN, OITINEΣ APNOYNTAI THN YΠAPΞIN THΣ EKKΛHΣIAΣ TOY ΘEOY, ΠPO THΣ KATA ΣAPKA ΓENNHΣEΩΣ TOY K.H.I. XPIΣTOY.