ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2007

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

EIΣ TON ΔEKATON TPITON AΠOΣTOΛON, KAI THΣ OIKOYMENHΣ ΔIΔAΣKAΛON, TO ΘEOΠNEYΣTON OPΓANON, TO ΠYΞION TOY ΠANAΓIOY ΠNEYMATOΣ, TO ANEΞANTΛHTON ΠEΛAΓOΣ TΩN ΔOΓMATΩN, TO ΣTOMA TOY ΘEOY, TON ΣTYΛON KAI TO ΣTOMA THΣ EKKΛHΣIAΣ TOY ΘEOY, TON NAON TOY ΘEOY, TΩN MAPTYPΩN EΦAMIΛΛON, TON ΠATPIAPXHN KΩNΣTANΤΙΝΟΥΠΟΛEΩΣ TON IΩANNHN TON XPYΣOΣTOMON.

EΓKOΛΠION EKKΛHΣIOΛOΓIAΣ HTOI ΠEPI THΣ EKKΛHΣIAΣ
THΣ AΓIAΣ TPIAΔOΣ TOY ENOΣ TPIΣYΠOΣTATOY ΘEOY ΠATPOΣ YIOY KAI ΠANAΓIOY ΠNEYMATOΣ EK TΩN ΘEOΠNEYΣTΩN ΣYΓΓPAMMATΩN KAI ΛOΓΩN TOY OIKOYMENIKOY ΔIΔAΣKAΛOY AΓIOY IΩANNOY TOY XPYΣOΣTOMOY.