ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2013

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὸ Ἱστορικὸν ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ, τὸν Νόμον περὶ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ἢ Ἐλευθερίας Πίστεως καὶ Λατρείας πρὸς τὸν ΘΕΟΝ, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 1700 ἐτῶν ἀπὸ τῆς θεσπίσεως καὶ νομοθετήσεώς του τὸ 313 μ.Χ. ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου: «…σκοποῦντες τὴν ἐλευθερίαν τῆς θρησκείας οὐκ ἀρνητέαν εἶναι, ἀλλ᾽ ἑνὸς ἑκάστου τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ βουλήσει ἐξουσίαν δοτέον τοῦ τὰ θεῖα πράγματα τημελεῖν κατὰ τὴν αὐτοῦ προαίρεσιν ἕκαστον, κεκελεύκειμεν…» (Διάταγμα Μεδιολάνων).

1. Ἀφιέρωσις – Σελ.1
2. Ταυτότης ἐκδόσεως – Σελ.2
3. Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρός – Σελ.5
4. Εὐχαὶ Παναγιωτάτου – Σελ.7
5. Πρόλογος – Σελ.11
6. Μηνολόγιον καὶ Ἀναγνώσματα – Σελ.20
7. Κυριακοδρόμιον – Σελ.46
8. Ἐγκόλπιον -Ἐφόδιον – Σελ.49
9. Εἰσαγωγή – Σελ.51
10. Βιογραφία Μ. Κωνσταντίνου – Σελ.63
11. Διάταγμα Μεδιολάνων Προοίμιον – Σελ.113
12. Τὸ Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων Κείμενον – Μετάφρασις – Σελ.118
13. Ἐπίλογος – Σελ.135
14. Βιβλιογραφία – Σελ.138
15. Ὑπόμνημα – Σελ.139
16. Νηστεῖαι – Καταλύσεις – Σελ.140
17. Διευθύνσεις – Σελ.142
18. Περιεχόμενα – Σελ.144