ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2017

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ τῶν Ἐπισκόπων, ἐν τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ, Ἀποστολικῇ, Στρατευομένῃ, Ὀρθοδόξῳ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ, τὴν διαιωνίζουσαν ἐπὶ τῆς γῆς τοὺς Θείους θησαυροὺς τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, τὴν διαφυλάττουσαν τὴν Παρακαταθήκην τῆς Ἀκτίστου Θείας Χάριτος καὶ ἐνεργοῦσαν τὸ Μυστήριον τῆς Σωτηρίας διὰ τῆς θεουργοῦ Ἱερωσύνης, τῆς ἑλκούσης ἀδιακόπως τὴν προέλευσίν της ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ἕως σήμερον καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων.

1. Ἀφιέρωσις – Σελ.1
2. Ταυτότης ἐκδόσεως – Σελ.2
3. Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρός – Σελ.5
4. Εὐχαὶ τοῦ Παναγιωτάτου – Σελ.7
5. Πρόλογος – Σελ.9
6. Μηνολόγιον καὶ Ἀναγνώσματα – Σελ.18
7. Κυριακοδρόμιον – Σελ.44
8. Ἐγκόλπιον-Ἐφόδιον – Σελ.47
9. Εἰσαγωγή – Σελ.49
10. Ἀποστολικὴ Διαδοχή – Σελ.61
11. Διδασκαλία καὶ Μαρτυρίαι περὶ Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς – Σελ. 137
12. Ἐπίλογος – Σελ.179
13. Βιβλιογραφία – Σελ.184
14. Ὑπόμνημα – Σελ.187
15. Νηστεῖαι – Καταλύσεις – Σελ.188
16. Διευθύνσεις – Σελ.190
17. Περιεχόμενα – Σελ.192