ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2018

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὴν ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ,
δι᾽ ἧς μόνης ἀνοίγουσιν αἱ πύλαι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς, Ὀρθοδόξου τοῦ ΘΕΟΥ Ἐκκλησίας, Στρατευομένης καὶ Θριαμβευούσης, διὰ νὰ εἰσέλθῃ ὁ θνητὸς ἄνθρωπος εἰς τὴν Ζωὴν τῶν Ἱερῶν καὶ Ἀθανάτων Μυστηρίων τῆς ἀειζώου Βασιλείας τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ μετάσχῃ τῆς Θεουργοῦ Θείας Χάριτος, ἐν ᾗ ἡ Σωτηρία, ἡ μετὰ τοῦ Θεοῦ ὡς δεῖ Ἕνωσις − Θέωσις, καὶ τὸ Ἄκτιστον Φῶς τῆς Δόξης τῆς Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου ΤΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣΗΣ Ἁγίας Τριάδος.

1. Ἀφιέρωσις – Σελ.1
2. Ταυτότης ἐκδόσεως – Σελ.2
3. Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρός – Σελ.5
4. Εὐχαὶ τοῦ Παναγιωτάτου – Σελ.7
5. Πρόλογος – Σελ.9
6. Μηνολόγιον καὶ Ἀναγνώσματα – Σελ.28
7. Κυριακοδρόμιον – Σελ.54
8. Ἐγκόλπιον-Ἐφόδιον – Σελ.57
9. Εἰσαγωγή – Σελ.59
10. Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως – Σελ.73
11. Ἐπίλογος – Σελ.163
12. Βιβλιογραφία – Σελ.166
13. Ὑπόμνημα – Σελ.171
14. Νηστεῖαι – Καταλύσεις – Σελ.172
15. Διευθύνσεις – Σελ.174
16. Περιεχόμενα – Σελ.176