ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2021

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Εἰς τὸν Ἱερὸν Ἀποστολικὸν ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΘΕΣΜΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ ΘΕΟΥ, τὸν ἐκ τῶν Ἀποστολικῶν χρόνων προερχόμενον, ἐξ οὗ πηγάζει, κατοχυροῦται καὶ ἑδραιοῦται τὸ ΑΛΑΘΗΤΟΝ τῆς Στρατευομένης ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ, ὡς οἱ Ἅγιοι καὶ Θεόπνευστοι Ἀπόστολοι ἀναφέρουν, «ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν» (Πράξ. ΙΕ´ 28), καὶ οἱ Ἅγιοι Θεοφόροι Πατέρες εἰς τὰς Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικὰς Συνόδους προλογίζουν, «ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν» (Πρακτ. Δ´ Οἰκ. Συνόδου), εἰς τρόπον ὥστε ἡ Στρατευομένη καὶ ἡ Θριαμβεύουσα ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΕΝΟΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ ἡμῶν, καθοδηγουμένη ὑπὸ τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, «ὁδηγήσει ἡμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ΑΛΗΘΕΙΑΝ» (Ἰωάν. ΙΣΤ´ 13), «ὡς ΣΤΥΛΟΣ καὶ ἑδραίωμα τῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ» (Α´ Τιμ. Γ´15), τουτέστιν ὡς ΑΛΑΘΗΤΟΣ.

1. Ἀφιέρωσις – Σελ.1
2. Ταυτότης ἐκδόσεως – Σελ.2
3. Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρός – Σελ.5
4. Εὐχαὶ τοῦ Παναγιωτάτου – Σελ.7
5. Πρόλογος – Σελ.11
6. Μηνολόγιον καὶ Ἀναγνώσματα – Σελ.22
7. Κυριακοδρόμιον – Σελ.46
8. Ἐγκόλπιον -Ἐφόδιον – Σελ.49
9. Εἰσαγωγή – Σελ.51
10. ΤΟ ΑΛΛΑΘΗΤΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – Σελ.83
   α) Ὁ Χριστολογικὸς Χαρακτὴρ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου – Σελ.87
   β) Τὸ Ἁγιοτριαδικὸν Πρότυπον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου – Σελ.93
   γ) Τύπος Ἐκκλησιαστικῆς Συνόδου ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων – Σελ.107
   δ) Τύποι Ἐκκλησιαστικῆς Συνόδου εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην – Σελ.111
   ε) Τὸ Ἀποστολικὸν παράδειγμα Ἀλαθήτου Συνόδου – Σελ.123
   στ) Τὸ Ἀλάθητον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ – Σελ.141
          • Ποῦ ἑδράζεται τὸ ΑΛΑΘΗΤΟΝ τῆς Ἐκκλησίας – Σελ.143
          • Πότε ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἀλάθητος – Σελ.154
          • Ἡ Συνοδικότης ὡς Διοικητικὸς Θεσμὸς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν – Σελ.166
          • Πότε ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζεται ὡς Σύνολον Ἀλαθήτως – Σελ.178
   ζ) ΠΗΓΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – Σελ.193
   η) ΕΙΔΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ – Σελ.201
   θ) Πανορθόδοξοι Σύνοδοι – Σελ.206
   ι) Ληστρικαὶ Σύνοδοι – Σελ.215
   ια) ΤΟ ΠΑΠΙΚΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΝ ΝΕΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ – Σελ.225
   ιβ) Ο ΑΘΕΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ – Σελ.242
   ιγ) ΟΙ ΦΛΩΡΙΝΟ-ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΚΟΙ – Σελ.244
   ιδ) ΟΙ ΙΟΥΔΑΪΖΟΝΤΕΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ – Σελ.247
   ιε) ΟΙ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΙ – Σελ.250
   ιστ) Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ – Σελ.252
11. Ἐπίλογος – Σελ.257
12. Ὑπόμνημα – Σελ.263
13. Νηστεῖαι – Καταλύσεις – Σελ.264
14. Διευθύνσεις – Σελ.266
15. Περιεχόμενα – Σελ.268