Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 11

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2004

Περιέχει:

‒ Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ


‒ 80 Χρόνια Νεοημερολογιτισμοῦ – Οἰκουμενισμοῦ (1924-2004) (συνέχεια δ´)


‒ Ἡ Διεθνὴς Ἀπάτη περὶ τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας


‒ Ἡ Μία Ἁγία Καθολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ εἶναι Θεοσύστατος, Θεοΐδρυτος, Θεανθρώπινος καὶ Θεοϋπόστατος


‒ Περὶ τοῦ ὅρου «Θεοϋπόστατος»


‒ Τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ: «Ὁ ὬΝ»


‒ Οἱ Αἱρετικοὶ Ἐκκλησιομάχοι ἀρνοῦνται ὅτι ὑπῆρχε Ἐκκλησία Θεοῦ πρὸ Χριστοῦ