Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 19

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2006

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2006

Περιέχει:

‒ Ἡ Τριαδολογία εἰς τὴν Ὑμνολογίαν τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων


‒ Ἡ Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν


‒ Ἀτρέπτως καθ᾽ ὑπόστασιν σαρκοῦται ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ


‒ Τίνες οἱ λόγοι τῆς μήνιδος τῶν Δυτικῶν κατὰ τοῦ Μεγάλου Φωτίου


‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (συνέχεια ε´)


‒ Ἐγκύκλιος Ἀποκάλυψις τοῦ Σατανᾶ, Μύρια ψεύδη καὶ μία ἀλήθεια