Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 47

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2010

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2010

Περιέχει:

‒ Μῆκος καὶ Εὖρος Σταυροῦ, Ὁμιλία εἰς τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ


‒ Ὀρθόδοξοι Ὁμολογίαι Πίστεως 6/11/1937 καὶ 29/10/1941 ἔναντι τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡμερολογίου


‒ Λαὸς ὁ ὁποῖος δὲν θέλει νὰ κυβερνηθῇ ἀπὸ τὸν Θεὸν θὰ κυβερνηθῇ ἀπὸ Τυράννους καὶ ἀπὸ τὸν Σατανᾶ


‒ Περὶ Κεκοιμημένων λόγος ὠφέλιμος (ἀββᾶ Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου)


‒ Διάλογος μεταξὺ ἑτοιμοθανάτου ἁμαρτωλοῦ καὶ διαβόλου