Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 5

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2003

Περιέχει:

‒ Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Θεὸς Προαιώνιος, Ἄναρχος καὶ Ἄκτιστος


‒ Ἔκδοσις Ποιμαντορικῆς Ἐγκυκλίου κατὰ Ἐκκλησιομάχων, 3-3-2003


‒ Βοήθημα Προετοιμασίας διὰ τὴν Ἐξομολόγησιν (ἔκδοσις Β´, Αὔγουστος 2003)


‒ Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Θεὸς Προαιώνιος καὶ Ἄναρχος (συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)


‒ Τὸ Ἄκτιστο Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (συνέχεια)


‒ Ὑμνολογικαὶ Μαρτυρίαι περὶ τῆς Προαιωνιότητος τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ