ΑΡΧΙΚΗ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Κ.Ε.Ο. / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Κ.Ε.Ο. Γ΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ «Κ.Ε.Ο.»
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ´
1996 – 2002

Ἀπὸ τὸν Ἰούλιον-Αὔγουστον 1996 ἕως καὶ τὸν Δεκέμβριον 2002, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, μὲ Διευθυντὴν τὸν Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομον (Μητρόπουλον). Αὐτὴν τὴν φορὰν ἐπανεξεδόθη ὡς Διμηνιαῖον Περιοδικὸν εἰς σχῆμα 21×29, μὲ ἕδραν ἐκδόσεως τὴν Ἀθήνα.

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 39 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2002) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 38 (Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2002) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 37 (Ἰούλιος – Αὔγουστος 2002) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 36 (Μάϊος – Ἰούνιος 2002) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 35 (Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2002) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 34 (Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2002) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 33 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2001) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 32 (Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2001) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 31 (Ἰούλιος – Αὔγουστος 2001) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 30 (Μάϊος – Ἰούνιος 2001) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 29 (Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2001) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 28 (Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2001) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 27 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2000) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 26 (Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2000) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 25 (Ἰούλιος – Αὔγουστος 2000) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 24 (Μάϊος – Ἰούνιος 2000) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 23 (Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2000) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 22 (Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2000) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 21 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1999) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 20 (Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 1999) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 19 (Ἰούλιος – Αὔγουστος 1999) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 18 (Μάϊος – Ἰούνιος 1999) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 17 (Μάρτιος – Ἀπρίλιος 1999) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 16 (Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 1999) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 15 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1998) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 14 (Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 1998) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 13 (Ἰούλιος – Αὔγουστος 1998) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 12 (Μάϊος – Ἰούνιος 1998) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 11 (Μάρτιος – Ἀπρίλιος 1998) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 10 (Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 1998) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 9 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1997) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 8 (Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 1997) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 6-7 (Μάϊος – Αὔγουστος 1997) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 5 (Μάρτιος – Ἀπρίλιος 1997) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 1997) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 3 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1996) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 2 (Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 1996) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 1 (Ἰούλιος – Αὔγουστος 1996) →

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 39

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2002

‒ Λόγος Πανηγυρικὸς εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ (Μακαρίου Σκορδίλη)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 38

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2002

‒ Λόγος εἰς τὴν Πανσεβάσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ (ἐκ τοῦ Μεγάλου Συναξαριστοῦ)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 37
Ἰούλιος – Αὔγουστος 2002

‒ Οἰκουμενισμός, Ἡ Πανθρησκεία τοῦ Σατανᾶ καὶ ἡ Νεοειδωλολατρεία 

‒ Ἡ Ἀπόφασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διὰ νὰ Βαπτίζωνται οἱ Αἱρετικοὶ Παπικοί, Πανορθόδοξος Σύνοδος 1755 

‒ Ἡ Βυζαντινὴ Τέχνη ἀπεικονίζει καὶ Ἁγίους καὶ Ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας 

‒ Ἡ Πρώτη Ἄμεσος Ἀντίδρασις κατὰ τοῦ Ἀναθεματισμένου Παπικοῦ Νέου Ἡμερολογίου κατὰ τὴν Στιγμὴν τῆς Συνεδριάσεως τὸν Ἰούνιον τοῦ 1923 

‒ Ἡ Ὀρθοδοξία κρατάει Ζωντανὸ τὸν Ἑλληνισμό

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 36

Μάϊος – Ἰούνιος 2002

‒ Οἱ Γυναῖκες νὰ μὴ Φοροῦν Ροῦχα Ἀνδρικά

‒ Ἡ Ἁγία Πεντηκοστή

‒ Τὸ Ἀπερίγραπτον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Εἰκονογράφησις τῶν Προφητικῶν Ὁράσεων (συνέχεια)

‒ Ὁ Ἀντίχριστος Παπισμὸς κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης

‒ Διήγησις Ὠφέλιμος διὰ Στρατιώτας

‒ Τὸ Ἄδοξον Τέλος τῶν Σεραφειμικῶν

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 35

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2002 

‒ Ἡ Ἐκδημία τοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Θεοδοσίου τὴν 14ην Φεβρουαρίου 2002 

‒ «Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος»

‒ Τὸ Ἀπερίγραπτον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Εἰκονογράφησις τῶν Προφητικῶν Ὁράσεων (συνέχεια)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 34

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2002

‒ Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια 

‒ Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ἡ Ἀλήθεια διὰ τὸ Μονοτονικόν (συνέχεια) 

‒ Τὸ Ἀπερίγραπτον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Εἰκονογράφησις τῶν Προφητικῶν Ὁράσεων (συνέχεια) 

‒ «Κοιμητήρια» Ζώων καὶ Καῦσις Νεκρῶν 

‒ Τὸ Ἄδοξον Τέλος τοῦ Κινήματος τῶν Φλωρινοσεραφειμικῶν

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 33

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2001

‒ «Οἱ Ὀρθόδοξοι» Σέρβοι Φράγκεψαν γιὰ τὰ καλά 

‒ Οἰκουμενικὴ Χάρτα: Ὁ Δωδεκάλογος τῆς Συνεργασίας 

‒ Λίβελλος πρὸ τοῦ Βαπτίσματος ἀπαιτεῖται ἀπὸ τοὺς προσερχομένους εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν Ἀρμενίους καὶ Ἰακωβίτας 

‒ Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ἡ Ἀλήθεια διὰ τὸ Μονοτονικόν (συνέχεια) 

‒ Τὸ Ἄδοξον Τέλος τοῦ Κινήματος τῶν Φλωρινοσεραφειμικῶν

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 32

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2001

‒ Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ἡ Ἀλήθεια διὰ τὸ Μονοτονικόν 

‒ Ἡ Ἀναβίωσις τῆς Σατανικῆς Εἰδωλολατρείας 

‒ Τὸ Ἀπερίγραπτον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Εἰκονογράφησις τῶν Προφητικῶν Ὁράσεων 

‒ Τὸ Ἄδοξον Τέλος τοῦ Κινήματος τῶν Φλωρινοσεραφειμικῶν

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 31

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2001 

‒ Ἱστορικὸν ἔγγραφον: Ἡ ἀπὸ 9 Ἰουλίου 1948 Ἐπιστολὴ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου πρὸς τὸν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον 

‒ Μονοτονικὸν ἐναντίον Ἑλληνικῆς Γλώσσης

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 30

Μάϊος – Ἰούνιος 2001 

‒ Ἡ κοίμησις καὶ ἐκδημία τοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος κυροῦ Ματθαίου τοῦ Α´ (Μακρῆ) τὴν 19ην Ἀπριλίου 2001 ‒Ἐπικήδειοι λόγοι, τοῦ Κοζάνης Τίτου, τοῦ Θεσσαλονίκης Χρυσοστόμου, τοῦ Ἱερομονάχου Κοσμᾶ Σκρέτα, τοῦ θεολόγου Γεωργίου Γλετζάκου, τοῦ θεολόγου Ἀποστόλου Βρακάτου, τοῦ Παναγιώτου Ἀλεξοπούλου, τοῦ Δημάρχου Μάνδρας Ἀλεξάνδρου Μαραγκοῦ 

‒ Τὸ 40νθήμερον Μνημόσυνον τοῦ Ἀττικῆς καὶ Ἐπιμνημόσυνος Ὁμιλία

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 29

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2001

‒ Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου 

‒ Ἀντιστεκόμαστε στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα 

‒ Ἡ Παναγία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 

‒ Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε μόνον σωματικῶς ἀλλὰ καὶ ψυχικῶς

‒ Τὸ Ἀπερίγραπτον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Εἰκονογράφησις τῶν Προφητικῶν Ὁράσεων 

‒ Ἡ Ἑλλάδα στὴν Παγκόσμια Παπικὴ Κυριαρχία

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 28

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2001

‒ «Τριάδος ἡ Φανέρωσις ἐν Ἰορδάνῃ Γέγονεν» 

‒ Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 27

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2000

‒ Ἡ Παγκόσμιος Δικτατορία τοῦ Ἀντιχρίστου 

‒ Θέωσις ὡς ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς δημιουργίας μας (6η συνέχεια) 

‒ Ὁ Νηπιοβαπτισμός (2α συνέχεια) 

‒ Ἀνθρωπομορφικαί, Ἀνθρωποπαθεῖς, Ἀνθρωποπρεπεῖς, Ἀνθρωποειδεῖς ἐμφανίσεις (ὁράματα) τοῦ Θεοῦ, Ἀγγέλων κ.λπ. εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τὴν Ὑμνολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ (4η συνέχεια) 

‒ Οἱ Νεοειδωλολάτραι συνεχίζουν τὴν Ἀναβίωσιν τοῦ Δωδεκαθέου 

‒ ΟΧΙ εἰς τὸν Πρόδρομον τοῦ Ἀντιχρίστου, τὸν Πάπα

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 26

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2000

‒ Ὁ Ἀντίχριστος πρὸ τῶν Πυλῶν 

‒ Συνοδικὴ Ἔγκρισις τῆς Ἀπαντητικῆς Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀττικῆς Ματθαίου πρὸς τὸν ἐκπεσόντα εἰς τὴν Νεοεικονομαχίαν πρώην Κιτίου Ἐπιφάνιον 

‒ Θέωσις ὡς ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς δημιουργίας μας (5η συνέχεια) 

‒ Ὁ Νηπιοβαπτισμός 

‒ Τὸ Ἄδοξον Τέλος τοῦ Κινήματος τῶν Φλωρινοσεραφειμικῶν

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 25

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2000

‒ Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου 

‒ Θέωσις ὡς ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς δημιουργίας μας (4η συνέχεια) 

‒ Κατέρρευσεν ὡς Χάρτινος Πύργος ἡ Θεωρία τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ

‒ Ἀδυνατοῦμε νὰ τὸ πιστεύσωμεν ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Κ. Σημίτης εἶναι Ἑβραῖος εἰς τὴν καταγωγήν 

‒ Τὸ Ἄδοξον Τέλος τοῦ Κινήματος τῶν Φλωρινοσεραφειμικῶν 

‒ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Αἱρετικῶν Ἀγγλικανῶν ἀρνεῖται τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ 

‒ Παγκόσμια Κυβέρνηση; (ἐφημερὶς «Τὰ Νέα», 4-5 Μαρτίου 2000)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 24

Μάϊος – Ἰούνιος 2000

‒ Συνοδικὴ Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος 54/10.5.2000 περὶ Ἠλεκτρονικῶν Ταυτοτήτων 

‒ Ἀφιέρωμα εἰς τὸν ἀείμνηστον Ἀρχιεπίσκοπον Ματθαῖον διὰ τὰ 50 ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησίν του: Ἀνατύπωσις τοῦ Περιοδικοῦ «Κῆρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων», Ἀπρίλιος-Μάϊος 1950

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 23

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2000

‒ Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ τοῦ Τάφου – Ἀληθῶς Ἀνέστη ἐκ τοῦ Τάφου 

‒ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 

‒ Τὸ Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος: Ἡ Ἀνάγκη καὶ ἡ Σημασία τοῦ Βαπτίσματος (συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 22

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2000

‒ Ἑόρτιον Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἁγίᾳ Ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων (τοῦ Ἀττικῆς Ματθαίου) 

‒ Τὸ Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος: Ἡ Ἀνάγκη καὶ ἡ Σημασία τοῦ Βαπτίσματος 

‒ Συνοδικὴ Ἀπόφασις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (1829) περὶ τοῦ τρόπου Βαπτίσεως 

‒ Θέωσις ὡς ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς δημιουργίας μας (3η συνέχεια) 

‒ Οἱ Νεοημερολογῖτες διακηρύσσουν μόνοι τους ὅτι εὑρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ 

‒ Ὁ Ἀντίχριστος καὶ Ἄθεος Οἰκουμενισμός 

‒ Οἱ Φλωρινο-Σεραφειμικοὶ μετὰ ἀπὸ 75 ἔτη διέγραψαν ἀπὸ τὰ Δίπτυχά των τοὺς Πρωτεργάτας τῆς Σχισματοαιρέσεως τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, Μελέτιον Μεταξάκην καὶ Χρυσόστομον Παπαδόπουλον

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 21

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1999

‒ Ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ 

‒ Θέωσις ὡς ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς δημιουργίας μας (2α συνέχεια)

‒ Τὸ κτίριον εἰς τὸ Ντιτρόϊτ Μίσιγκαν τῶν Η.Π.Α. ὅπου οἱ Φλωρινοσεραφειμικοὶ διὰ τοῦ Ἀκακίου Παπᾶ ἔλαβον Νεοημερολογιτικήν – Οἰκουμενιστικὴν Διαδοχὴν τὴν 9-12-1960 

‒ Ἡ Νεοειδωλολατρεία ἀναβιώνει

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 20

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 1999

‒ Ἡ Βυζαντινολατρεία τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων 

‒ Ἀνθρωπομορφικαί, Ἀνθρωποπαθεῖς, Ἀνθρωποπρεπεῖς, Ἀνθρωποειδεῖς ἐμφανίσεις (ὁράματα) τοῦ Θεοῦ

(συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου) 

‒ Θέωσις ὡς ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς δημιουργίας μας 

‒ Κινδυνεύει ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους 

‒ Αἱ Εὐαγγελικαὶ Περικοπαὶ τῆς περιόδου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 

‒ Ὁ Παγκόσμιος Ἑβραιοσιωνισμὸς προετοιμάζει τὸν Ναὸν τοῦ Ἀντιχρίστου εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ 

‒ Οἱ Φλωρινοσεραφειμικοὶ προμηθεύονται τὸ Μύρον ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογίτας

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 19

Ἰούλιος – Αὔγουστος 1999

‒ Αὐτοαποκάλυψις τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων 

‒ Ἀνθρωπομορφικαί, Ἀνθρωποπαθεῖς, Ἀνθρωποπρεπεῖς, Ἀνθρωποειδεῖς ἐμφανίσεις (ὁράματα) τοῦ Θεοῦ

(συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου) 

‒ Τὸ Ἐνταλτήριον Γράμμα διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἀναθέτει εἰς τὸν Ἱερομόναχον Ματθαῖον Καρπαθάκην τὸ Λειτούργημα τῆς Πνευματικῆς Πατρότητος

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 18

Μάϊος – Ἰούνιος 1999 

‒ Ἀνθρωπομορφικαί, Ἀνθρωποπαθεῖς, Ἀνθρωποπρεπεῖς, Ἀνθρωποειδεῖς ἐμφανίσεις (ὁράματα) τοῦ Θεοῦ 

‒ Αἱ Ὁράσεις τῶν Θεοφανειῶν Εἰκονίζονται 

‒ Σύντομον Βιογραφικὸν Σημείωμα τοῦ Ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ματθαίου Α´ 

‒ Ὄχι εἰς τὴν Παγκόσμιον Διακτατορίαν τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ Ὁλοκληρωτισμοῦ

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 17

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 1999

‒ Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ

 ‒ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας περὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ 

‒ Περὶ τῆς εἰς Ἅδου Καθόδου 

‒ Ὁ Ἱεράρχης Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 

‒ Λόγος περὶ Ψυχῆς (Νικηφόρου Θεοτόκη)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 16

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 1999

‒ Ἑόρτιον Μήνυμα: Θεοφάνεια 1999 (ὑπὸ τοῦ Ἀττικῆς Ματθαίου) 

‒ Τὸ Ὀρθόδοξον Βάπτισμα: Ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος 

‒ Περὶ Ἀναδόχων καὶ Ὀνομάτων τῶν Βαπτιζομένων 

‒ Λόγος εἰς Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ 

‒ Προπύργια καὶ Προμαχῶνες τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας εἰς Κύπρον 

‒ Συγχώρησις καὶ Καταλλαγή

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 15

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1998

‒ Χριστούγεννα 1998 

‒ Ἡ νεότης καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματα αὐτῆς 

‒ Περὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, γενικὰ συμπεράσματα

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 14

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 1998

‒ Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Ἀνθρώπου:

Τὸ Ἄκτιστον Φῶς καὶ αἱ Ἄκτισται Ἐνέργειαι τοῦ Θεοῦ 

‒ Πατρὸς Εὐγενίου Τόμπρου, Ἡ Χειροτονία Ἐπισκόπου ὑφ᾽ Ἑνὸς Ἐπισκόπου 

(ἐπανέκδοσις μετὰ συντόμου βιογραφίας, 14-9-1998) 

‒ Ἡ Ὀρθόδοξος Ὁμολογία τοῦ Πέτρου Μογίλα (ἐπανέκδοσις) ‒ Μήπως τὸ Χάραγμα Πλησιάζει;

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 13

Ἰούλιος – Αὔγουστος 1998

 

‒ Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας

 ‒ Ἰσχυρότατον Ράπισμα: Αἱ εὐχαὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κατὰ τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων 

‒ Ὁ Ἀντίχριστος Οἰκουμενισμός 

‒ Φλωριναῖοι ἢ Σεραφειμικοί; ἢ Θεοφιλικοί; 

‒ Καταργεῖται ὁ Ὅρκος μὲ τὴν Ἀπόφασιν 2601/98 τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 12

Μάϊος – Ἰούνιος 1998

‒ «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν»

‒ Τὸ Ὅραμα τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου (εἰς τὸ ἀρχαιότερον διασωθὲν Ἑλληνικὸν χειρόγραφον τοῦ 9ου αἰῶνος) 

‒ “Βίοι Παράλληλοι” Αἱρετικῶν: Ἀνδρέας Ἀνέστης – Κύριλλος Λούκαρις 

‒ Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ Τάφου, ἔργον τοῦ Ἁγίου Νείλου τοῦ Μυροβλήτου τὸν 18ον αἰῶνα 

‒ Ὁ Ἀνδριάντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε´ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν 

‒ Ἡ “Θηλειὰ” στὸ Λαιμὸ ὅσο πάει καὶ σφίγγει

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 11

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 1998

‒ «Ἡ τοῦ Κυρίου Ἀνάστασις Σώματος ἀφθαρτισθέντος καὶ ψυχῆς ἕνωσις ἦν» 

‒ «Πιστεύω εἰς Ἕνα Θεόν… Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς» 

‒ Τὸ ἄδοξον τέλος τῆς θεωρίας τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδη περὶ «Δυνάμει καὶ Ἐνεργείᾳ»

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 10

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 1998

‒ «Τριάδος ἡ Φανέρωσις ἐν Ἰορδάνῃ Γέγονεν» – Τὸ μήνυμα τῶν Θεοφα νείων (ὑπὸ τοῦ Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος Ματθαίου) 

‒ Περὶ τοῦ πρώην Κιτίου Ἐπιφανίου 

‒ Περὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 9

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1997

‒ Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος: Διὰ μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου θὰ καταργήσουν τὴν Ὀρθοδοξίαν 

‒ Ὄχι στὶς Ἠλεκτρονικὲς Ταυτότητες 

‒ Ἔξυπνες Κάρτες στὶς Τσέπες μας 

‒ Φορο…ταυτότητα γιὰ ὅλους (ἀναδημοσίευσις ἄρθρου τῆς ἐφημερίδος «Ἔθνος» 18.8.97) 

‒ Βιοφακέλωμα 

‒ Ἡ Ἁγία Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος: Τὸ Σύμβολον τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος 

(Ἐπιστολὴ Ἐπισκόπου Βρεσθένης Ματθαίου 8.9.1937) 

‒ Ὁμοιότητες Παλαιῶν καὶ Νέων Εἰκονομάχων

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 8

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 1997

‒ Οἱ Νεοεικονομάχοι ἀναγνωρίζουν ἐπισήμως τὴν ὕπαρξιν τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ.2660/26.2.1993 Ἱστορικῆς Β´ Ἐγκυκλίου 

‒ Ἐπιστολὴ τοῦ πρώην Ἀργολίδος Παχωμίου διὰ τῆς ὁποίας Ἀνακαλεῖ τὴν ὑπογραφήν του ἀπὸ Μή-Συνοδικὰ Ἔγγραφα, ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ Συνοδικά, ὅπως εἶναι αἱ Ἐγκύκλιοι 2566/23.1.92 καὶ 2660/26.2.93 

‒ Ὁ Ἀντίχριστος πρὸ τῶν Πυλῶν 

‒ Ἡ «Ἁγία Τετράδα» τοῦ Πάπα

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 6 – 7

Μάϊος – Αὔγουστος 1997

‒ Ὁ Κήρυκος Κοντογιάννης Βλασφημεῖ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. 

‒ Καταγγέλεται ὡς Λαοπλάνος ὁ πρώην Πειραιῶς Νικόλαος 

‒ Οἱ Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἔγγραφον ὁμολογίαν εἶναι ΕΚΤΟΣ Ἐκκλησίας 

‒ Ὁ Ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ματθαῖος ὁ Α´ 

‒ Ἡ Δικαστικὴ Καταδίκη τῶν Νεοειονομάχων εἰς τὴν τοπικὴν ἐφημερίδα «ΚΗΡΥΚΑΣ» τῆς Λαρίσης, 19 Αὐγούστου 1997

 ‒ Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

 ‒ Δικαστικὴ Ἀπόφασις Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Κατερίνης κατὰ τῶν Νεοεικονομάχων, Ἀριθμὸς 236/1997

‒ Διατί ὁ Ἑβραιοσιωνισμὸς ἐξέλεξεν ὡς Σύμβολόν του τὸν Ἀριθμὸν τοῦ Ἀντιχρίστου ΧΞΣΤ´ ἢ 666 

‒ Τὸ Χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου “666” 

‒ Περὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 5

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 1997

‒ Ὁ Θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τῶν Αἱρέσεων ἀνὰ τοὺς Αἰῶνας 

‒ Ἡ τρίτη Συνοδικὴ Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος, ὑπ᾽ ἀριθμ. 35/19-2-1997, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. κατὰ τῆς Νεοεικονομαχικῆς Αἱρέσεως 

‒ Τί πρέπει νὰ διδάσκωνται καὶ νὰ πράττουν οἱ Ὀρθόδοξοι κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας

 ‒ Ἡ Ζωηφόρος ἐκ τοῦ Τάφου Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ 

‒ Ὁ Κλῆρος εἰς τὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821 

‒ Οἱ Ἑβραῖοι παραμένουν Ἀμετανόητοι, Οἱ Ἕλληνες ὅμως τί κάνουν;

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 4

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 1997

‒ Θεοφάνεια 

– Ἑόρτιον Μήνυμα τοῦ Ἀττικῆς Ματθαίου

 ‒ Ὁ Ἀντίχριστος Πάπας ὡς «Ἀλάθητος» διακηρύσσει ὅτι ὁ Ἄνθρωπος
προέρχεται ἀπὸ τὸν πίθηκον!!! (μαϊμοῦ) 

‒ Αὐτοαποκαλύφθηκε ὁ ἀρχι-ΤΕΚΤΟΝΑΣ τοῦ Σχίσματος Ἐλευθέριος Γκουτζίδης

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 3

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1996

‒ Οἱ Νεοεικονομάχοι συνεχίζουν νὰ ἐξαπατοῦν τοὺς ἐν ἀγνοίᾳ τελοῦντας 

‒ Νέος Διώκτης τῆς Ἐκκλησίας (ὁ καθῃρημένος Κήρυκος Κοντογιάννης) 

‒ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων 

‒ «Οὐνῖται ἢ Οὐνιᾶται ἢ Ἑλληνόρρυθμοι Καθολικοί» 

‒ Καταδίκη τῆς Ἐπιθέσεως τῶν Νεοεικονομάχων Γκουτζίδη καὶ Κοντογιάννη κατὰ τοῦ Ἀττικῆς Ματθαίου καὶ κατὰ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 2

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 1996

‒ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ πρὸς τὸν πρώην Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἀνδρέαν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 1

Ἰούλιος – Αὔγουστος 1996

‒ Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις περὶ Ἐπανεκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ «Κῆρυξ Ἐκκλησίας Ὀρθοδόξων»
‒ Τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
‒ Ἀνακοίνωσις – Καταγγελία σχετικῶς μὲ τὶς παράνομες ἐνέργειες ἀναρχικῶν Καλογραιῶν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κερατέας
‒ Σύντομος Ἀναφορὰ καὶ Ἀπάντησις εἰς Ἐπιστολὴν Νεοεικονομάχων τῆς Αὐστραλίας
‒ Τὰ Σχολικὰ Βιβλία καὶ οἱ Νεοεικονομάχοι
‒ Τὸ Ὄνομα ΙΕΧΩΒΑ – ἡ Σημασία καὶ ἡ Ἱστορική του Προέλευσις