ΑΡΧΙΚΗ / ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ / ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗΤΑΡΙΟΝ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος (Μητρόπουλος )

Ἔκδοσις Β´ – Θεσσαλονίκη 2014

ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ

ΤΡΙΩΔΙΟΥ & ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

 3. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ

 4. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ / ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ

 5. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ’ ΩΡΑΣ

 6. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

 7. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 8. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

 9. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

10. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

11. ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΗΧΩΝ

12. ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ / ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ ΑΓΙΩΝ

13. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ

14. ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ

15. ΤΡΙΑΔΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ

16. ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ

17. ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΑ

18. ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ

19. ΕΥΧΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

20. ΠΕΡΙ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

21.  ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

22. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΟΣΕΡΑΦΕΙΜΙΚΩΝ

23. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

24. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ

25. ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

26. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ, ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΑΓΙΑΣΜΟΝ, ΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ & ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟΝ

27. ΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

28. ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

29. ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

30. ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΡΙΩΔΙΟΥ & ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

31. ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2014 – 2034

 

ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

 

Κυριακή – Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου

Κυριακή – Τοῦ Ἀσώτου

Σάββατον πρὸ τῶν Ἀπόκρεω – Ψυχοσάββατον

Κυριακή – Τῶν Ἀπόκρεω

Κυριακή – Τῆς Τυροφάγου

Καθαρὰ Ἑβδομάς

Παρασκευή – Α’ Χαιρετισμοί

Σάββατον – Θαῦμα Κολλύβων Ἁγίου Θεοδώρου

Κυριακὴ Α’ Νηστειῶν – Τῆς Ὀρθοδοξίας

Παρασκευή – Β’ Χαιρετισμοί

Κυριακὴ Β’ Νηστειῶν – Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ

Παρασκευή – Γ’ Χαιρετισμοί

Κυριακὴ Γ’ Νηστειῶν – Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Παρασκευή – Δ’ Χαιρετισμοί

Κυριακὴ Δ’ Νηστειῶν – Ἁγ. Ἰωάννου Κλίμακος

Πέμπτη – Τοῦ Μεγάλου Κανόνος

Παρασκευή – Τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

Κυριακὴ Ε’ Νηστειῶν – Ἁγ. Μαρίας Αἰγυπτίας

Σάββατον – Τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου

Κυριακή – Τῶν Βαΐων

Μεγάλη Δευτέρα – Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου

Μεγάλη Τρίτη – Τῶν Δέκα Παρθένων

Μεγάλη Τετάρτη – Τῆς Ἀλειψάσης τὸν Κύριον

Μεγάλη Πέμπτη – Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος

Μεγάλη Παρασκευή – Τὰ Ἅγια Πάθη

Μέγα Σάββατον – Ἡ Ταφὴ καὶ ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Κ.Η.Ι. Χριστοῦ

 

 

ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

 

Α’ Κυριακή – Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κ.Η.Ι. Χριστοῦ

Δευτέρα – Παναγίας Πορταϊτίσσης

Παρασκευή – Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς

Β’ Κυριακή – Τοῦ Θωμᾶ

Γ’ Κυριακή – Τῶν Μυροφόρων

Δ’ Κυριακή – Τοῦ Παραλύτου

Τετάρτη – Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς

Ε’ Κυριακή – Τῆς Σαμαρείτιδος

ΣΤ’ Κυριακή – Τοῦ Τυφλοῦ Πέμπτη – Τῆς Ἀναλήψεως

Ζ’ Κυριακή – Τῶν Πατέρων τῆς Α’ Οἰκ. Συνόδου

Σάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς – Ψυχοσάββατον

Η’ Κυριακή – Τῆς Πεντηκοστῆς

Δευτέρα – Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Α’ Ματθαίου – Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων

Β’ Ματθαίου – Κυριακὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων