ΑΡΧΙΚΗ / ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑ ΘΕΙΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ, ΜΕΓΑΝ & ΜΙΚΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟΝ, ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗΤΑΡΙΟΝ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος (Μητρόπουλος )

Ἔκδοσις Β´ – Θεσσαλονίκη 2014

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΔΙΑ  ΤΗΝ  ΘΕΙΑΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ,  ΤΟΝ  ΜΕΓΑΝ  ΑΓΙΑΣΜΟΝ,  ΤΟ  ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ  &  ΤΟΝ  ΜΙΚΡΟΝ  ΑΓΙΑΣΜΟΝ

 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

 3. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ

 4. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ / ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ

 5. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ’ ΩΡΑΣ

 6. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

 7. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 8. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

 9. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

10. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

11. ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΗΧΩΝ

12. ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ / ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ ΑΓΙΩΝ

13. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ

14. ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ

15. ΤΡΙΑΔΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ

16. ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ

17. ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΑ

18. ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ

19. ΕΥΧΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

20. ΠΕΡΙ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

21.  ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

22. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΟΣΕΡΑΦΕΙΜΙΚΩΝ

23. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

24. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ

25. ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

26. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ, ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΑΓΙΑΣΜΟΝ, ΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ & ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟΝ

27. ΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

28. ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

29. ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

30. ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΡΙΩΔΙΟΥ & ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

31. ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2014 – 2034

 

            Διὰ τὴν μετάληψιν τῶν Θείων καὶ Ἀχράντων Μυστηρίων ἀπαιτεῖται Ἐξομολόγησις καὶ κατὰ κανόνα Νηστεία μιᾶς ἑβδομάδος, ἤτοι, ἀποχὴ ἀπὸ κρέας, ἰχθύν, γαλακτοκομικὰ καὶ ὠὰ ἐπὶ 7 ἡμέρας καὶ ἀποχὴ ἀπὸ οἶνον καὶ ἔλαιον κατὰ τὰς 3 τελευταίας ἡμέρας (Πηδάλιον, Ὑποσημείωσις 13ου  Κανόνος τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου). Ἐξαιρέσεις τοῦ γενικοῦ τούτου κανόνος διὰ μεγαλυτέραν ἢ μικροτέραν νηστείαν ἀποφασίζονται ὑπὸ τοῦ Πνευματικοῦ.

 

            Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν λῆψιν Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ὅταν δίδεται ἀντὶ Θείας Κοινωνίας.

 

            Διὰ νὰ προσέλθῃ τις εἰς τὴν Θείαν Κοινωνίαν ἢ τὸν Μέγαν Ἁγιασμόν, πρέπει νὰ ἀπέχῃ πάσης βρώσεως καὶ πόσεως ἀπὸ τοῦ προηγηθέντος μεσονυκτίου καὶ νὰ ἔχουν μεσολαβήσει τοὐλάχιστον 10 ὧρες ἀπὸ τὴν τελευταίαν λῆψιν αὐτῶν.

 

            Ἐπίσης διὰ νὰ λάβῃ τις Ἀντίδωρον ἢ Μικρὸν Ἁγιασμόν, πρέπει νὰ ἀπέχῃ πάσης βρώσεως καὶ πόσεως ἀπὸ τοῦ προηγηθέντος μεσονυκτίου καὶ νὰ ἔχουν μεσολαβήσει τοὐλάχιστον 7 ὧρες ἀπὸ τὴν τελευταίαν λῆψιν αὐτῶν.

 

            Ὅποιος ἔλαβε τροφὴν ἢ πόσιν μετὰ τὸ μεσονύκτιον δὲν λαμβάνει τὰ ἀνωτέρω ἁγιάσματα, ἔστω καὶ ἐὰν ἔχῃ μεσολαβήσει ὕπνος ἢ πολύωρον διάστημα.

 

            ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Τῶν ἀνωτέρω ἁγιασμάτων δὲν μετέχουν ἐπίσης οἱ μεθύοντες, καπνίζοντες, αἰσχρολογοῦντες, βλασφημοῦντες τὰ Θεῖα, ἀπωλέσαντες τὴν Ὁμολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἢ ἄλλως βαρέως ἁμαρτάνοντες. Ἐξυπακούεται ὅτι εἰς τοὺς Κακοδόξους δὲν δίδεται Θεία Κοινωνία, Μέγας Ἁγιασμὸς ἢ Ἀντίδωρον, παρὰ μόνον Μικρὸς Ἁγιασμὸς κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς τελέσεώς του.