ΑΡΧΙΚΗ / ΨΥΧΩΦΕΛΗ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΟΣΥΣΤΑΤΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ

ΕΚΔΟΣΙΣ Δ' ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

«… καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ· 

ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.» (Ιωάν. Κ’, 22-23)