ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2012

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὰς ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἀπὸ τοὺς Ἀποστολικοὺς χρόνους καὶ ἐντεῦθεν, εἰς τὰς ὁποίας ἐκφράζεται ἡ Βούλησις τοῦ Θεοῦ ΑΛΑΘΗΤΩΣ, διὰ τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι διασκεψαμένων Ἁγίων Πατέρων οἵτινες εἰσὶν ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
«Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ Οὐρανοῦ καὶ ἴδε καὶ ἐπίσκεψαι τὴν Ἄμπελον (Ἐκκλησίαν) ταύτην καὶ κατάρτισε αὐτήν, ἣν ἐφύτευσεν ἡ Δεξιά Σου» (Ψαλμ. ΟΘ´15-16).

1. Ἀφιέρωσις – Σελ.1
2. Ταυτότης ἐκδόσεως – Σελ.2
3. Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρός – Σελ.5
4. Εὐχαὶ Παναγιωτάτου – Σελ.7
5. Πρόλογος – Σελ.9
6. Οἱ Δώδεκα Μῆνες – Σελ.12
7. Κυριακοδρόμιον – Σελ.38
8. Ἐγκόλπιον -Ἐφόδιον – Σελ.41
9. Εἰσαγωγή – Σελ.43
10. Πρώτη Οἰκουμενική – Σελ.54
11. Δευτέρα Οἰκουμενική – Σελ.62
12. Τρίτη Οἰκουμενική – Σελ.67
13. Τετάρτη Οἰκουμενική – Σελ.73
14. Πέμπτη Οἰκουμενική – Σελ.78
15. Ἕκτη Οἰκουμενική – Σελ.83
16. Πενθέκτη Οἰκουμενική – Σελ.88
17. Ἑβδόμη Οἰκουμενική – Σελ.92
18. Ὀγδόη Οἰκουμενική – Σελ.100
19. Ἐννάτη Οἰκουμενική – Σελ.106
20. Χάρτης – Σελ.120
21. Βιβλιογραφία – Σελ.122
22. Ὑπόμνημα – Σελ.123
23. Νηστεῖαι – Καταλύσεις – Σελ.124
24. Διευθύνσεις – Σελ.126
25. Περιεχόμενα – Σελ.128