ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2016

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὸν ὁσιακὸν Ἀγωνιστὴν καὶ προφητικὸν Διδάσκαλον τοῦ Γένους, ΚΟΣΜΑΝ ΜΟΝΑΧΟΝ ΦΛΑΜΙΑΤΟΝ (1786-1852), τὸν ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τῆς Σωτηρίας τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους ἕως θανάτου ἀγωνισθέντα κατὰ τῆς ἐκτυλισσομένης συνωμοσίας τῶν ῥαδιούργων Ἄγγλων Προτεσταντῶν, τῶν ἐπιβούλων Λουθηρο-Καλβίνων Γερμανῶν, καὶ τῶν Σατανολατρῶν Μασόνων, τῶν συστηματικῶς ἀπεργαζομένων τὴν νοθείαν, τὴν πλάνην, τὴν Αἵρεσιν, καὶ τὴν διαφθοράν, ἐπὶ τῇ ἐπικειμένῃ ἐκπληρώσει τῆς προρρήσεώς του ὅτι, οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας ἐργάζονται «ὅπως μίαν ἡμέραν νομοθετηθῇ διὰ Οἰκου μενικῆς Συνόδου ἡ κατάργησις τῆς Ὀρθοδοξίας».

1. Ἀφιέρωσις – Σελ.1
2. Ταυτότης ἐκδόσεως – Σελ.2
3. Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρός – Σελ.5
4. Εὐχαὶ τοῦ Παναγιωτάτου – Σελ.7
5. Πρόλογος – Σελ.9
6. Μηνολόγιον καὶ Ἀναγνώσματα – Σελ.14
7. Κυριακοδρόμιον – Σελ.40
8. Ἐγκόλπιον-Ἐφόδιον – Σελ.43
9. Εἰσαγωγή – Σελ.45
     –Ἡ Θεία Κηδεμονία τῆς Ἐκκλησίας – Σελ.45
     –Οἱ Κίνδυνοι διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Ἔθνος κατὰ τὸν 19ον αἰῶνα – Σελ.49
     –Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος,Ὄργανον τῆς τοῦ Θεοῦ Κηδεμονίας τῆς Ἐκκλησίας – Σελ.63
10. Βιογραφία Κοσμᾶ Φλαμιάτου – Σελ.69
11. Διδασκαλία Κοσμᾶ Φλαμιάτου – Σελ.94
12. Ἐπίλογος – Σελ.118
13. Βιβλιογραφία – Σελ.120
14. Ὑπόμνημα – Σελ.123
15. Νηστεῖαι – Καταλύσεις – Σελ.124
16. Διευθύνσεις – Σελ.126
17. Περιεχόμενα – Σελ.128