ΑΡΧΙΚΗ / ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ / ΣΧΙΣΜΑΤΑ / ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΝΕΟΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΚΑΙ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΤΗΣ  ΝΕΟΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Εν Θεσσαλονίκη τη 26η Οκτωβρίου 2002