ΑΡΧΙΚΗ / ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ / ΣΧΙΣΜΑΤΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2003

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κατά των αναφυεισών αιρέσεων των
Τριαδομάχων, Χριστομάχων, Εκκλησιομάχων και Νεοεκκλησιολόγων Οικουμενιστών

Κυριακή της Ορθοδοξίας

3 Μαρτίου 2003 – Θεσσαλονίκη