Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 35

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2008

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2008

Περιέχει:

‒ Αἱ Χειροτονίαι Ἐπισκόπων ὑπὸ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τὸ 1948


‒ Θεόπνευστοι Ἀποφάσεις κατὰ τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου


‒ Ἡ Ἀντιεκκλησιαστικὴ Εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου τὸ 1924


‒ Ἀνασκόπησις Ἐκκλησιαστικῶν Γεγονότων μεταξὺ 1924 καὶ 1948


‒ Τὸ Ἱστορικὸν τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπὸ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου κατὰ τὸ 1948


‒ Παλινωδίαι τῶν Ψευδορθοδόξων Παλαιοημερολογιτῶν


‒ Κύριαι Ἐπικρίσεις τῶν Χειροτονιῶν τοῦ 1948 καὶ Ὀφειλομένη Ἀπάντησις


‒ Ἀποτίμησις τῆς Ἐκκλησιολογικῆς Σημασίας τῶν Χειροτονιῶν τοῦ 1948


‒ Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 ὡς Συνείδησις καὶ Μέτρον Ἐκκλησιαστικῆς Εὐθύνης